Flygfoto över Sävar samhälle med Sävarån.

Sävar

Planen syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla Sävar till en naturnära centralort som alternativ till stads- eller landsbygdsboende, med 4 000–6 000 nya invånare i ett attraktivt samhälle med god service, fungerande kommunikationer och ett starkt förenings- och näringsliv.

Planhandlingar

Planen i korthet

Bostäder

Planen möjliggör komplettering med ytterligare 4 000–6 000 invånare i Sävar. Den största delen av den framtida bebyggelsen planeras söder om järnväg och E4. Högre bebyggelse närmast väg och järnväg, och områden med fri­liggande eller gruppbyggda småhus österut längs vägen mot Ivarsboda och Skeppsvik.

Både öster och väster om befintligt samhälle möjliggörs nya bostadsområden med en blandning av gruppbyggda småhus och flerbostadshus, även här med högst täthet närmast resecentrum. Längs Tomterna, Granvägen och Strandvägen kan befintlig bebyggelse kompletteras med friliggande småhus. I nuvarande samhälle ses förtätning av befintlig bebyggelse som positivt för att kunna möta framtidens behov av bostäder.

Verksamhetsutveckling

Ett växande Sävar behöver ytor för nytillkommande verksamheter och utökning av de som redan finns. Mindre etableringar av typen handel och service kan lokaliseras inom befintliga och tillkommande bebyggelseområden, framför allt i områden nära resecentrum och befintligt centrum. Mer storskaliga verksamheter kan lokaliseras till verksamhets­område V3 väster om Sävar. Området ligger i ett trafikorienterat läge nära E4:ans södra trafikplats och är lämpligt för småskalig industri. Planen reserverar även mark för ett industrispår som kan ansluta både det nya verksamhetsområdet och Sävar såg.

Resecentrum

Norrbotniabanan kommer att passera Sävar i ett centralt, E4-nära läge. Sävars nya resecentrum etableras i närheten av befintligt centrum och det är viktigt att såväl befintliga som tillkommande delar av Sävar har god tillgänglighet till denna. Resecentrumområdet ska vara en trygg och trivsam plats där Sävarbor och besökare gärna vill vara och potential finns i att knyta ihop resecentrum med befintligt centrum i ett sammanhängande stråk. Samlingslokaler, butiker och service samlokaliseras med fördel med resecentrum för att nå visionen om ett levande område.

Grönområden

Natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden är viktiga aspekter för en attraktiv livsmiljö i Sävar nu och i framtiden. Sävarån med omgivning är i sammanhanget central och bör utvecklas som grön koppling och område för rekreation och frilufts­liv med hänsyn till befintliga värden. Även Sävaråns biflöden Öxbäcken, Pålböleån och Armsjöbäcken bör utvecklas som grönområden.

Odlingslandskapet Pålböleområdet liksom det norra idrottsområdet bör utvecklas som viktiga delar av Sävars framtida grönområden där idrottsområdets funktion som mötesplats förstärks.

Plankarta

Klicka på kartan nedan för en större version. Du kan även ladda ner plankartan som pdf.

Fakta om fördjupningen för Sävar

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2021.

Planhandlingar

Antagandehandling , 39.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtande efter utställning , 433 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse 1 , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse 2 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgränsning

Planen berör Sävar tätort med omland.

Planens bärande teman

Bebyggelse, verksamheter, infrastruktur, grönstruktur, naturresurser, friluftsliv, kulturmiljöer, riksintressen samt handel och service.

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter om planer för Sävar? Som prenumerant får du ett mejl när något nytt publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter. Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter: www.umea.se/prenumerationbehandling

Personuppgiftsansvarig:
Byggnadsnämnden
901 84 Umeå

Hantera prenumeration
Sidan publicerades www.umea.se/plansavar