Yttersjö

Fördjupningen syftar till att vara ett underlag för Yttersjös framtida utveckling. Planen pekar ut områden för tillkommande bostadsbebyggelse. Även centrumfunktioner kring skolområdet och möjligheter för industriutveckling lyfts i planen.

Fakta fördjupning för Yttersjö

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 1990.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet omfattar Yttersjö och kringområde.

Planens bärande teman

Bebyggelse, centrumanläggningar, industriområde samt VA-försörjning.

Sidan publicerades