Nydala

Översiktsplanen har ett stort fokus på att säkerställa Nydalaområdet för rekreation för dagens och framtidens Umeåbor. Planområdet avsätts för sport, rekreation och planen innehåller möjligheter till nya stadskvarter i området Tomtebo­gård, en utveckling av Anumark samt ett verksamhetsområde vid norra delen av planområdet i anslutning till E4. En viktig del i planarbetet var att ange en bild om stugbebyggelsens framtid.

Övriga handlingar

Stugmiljön

Visionsbild för en bevarad stugmiljö i områdets nordöstra del.

Plankarta

Plankarta, fördjupning för Nydala. I planförslaget avsätts Nydalaområdet för rekreation för dagens och framtidens Umeåbor och besökare.

Utvecklingsmöjligheter

Idéskiss över utvecklingsmöjligheter. Nydalaområdets storlek, sjön, närheten till kuperade skogsmarker och öppna våtmarker ger möjlighet att utveckla området för en mängd olika aktiviteter och upplevelser.

Fakta om fördjupningen för Nydala

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2012

Avgränsning

Planområdet avgränsas av Kolbäcksvägen i väster, E4 i norr, Tavelån i öster samt Tomtebovägen i söder.

Planens bärande teman

Bärande teman är säkerställande av rekreationsområde för alla Umeåbor, turismutveckling, utveckling av bebyggelse samt Nydalasjöns vattenkvalitet.

Sidan publicerades www.umea.se/nydala