Stadsplanering och byggande

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer.

Strategier för hållbar tillväxt

Varför vi vill bli 200 000 invånare

Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planeringen regleras hur den be­byggda miljön ska ut­formas och hur mark och vatten får an­vändas.

  • Bostadsförsörjningsprogram möter utmaningar

    Umeå kommun ska prognosticera hur många småhus som behövs under de kommande åren, skapa förutsättningar för att det färdigställs minst 2 000 bostäder per år och...
  • Kulturhistoriska miljöer ses över

    Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...
  • Låna kubbspel vid Nydalasjön

    Vid det framtida Tomtebo strand finns i sommar ett "låneskåp", där du kan låna kubbspel. Reglerna är enkla — Låna, ha skoj, lämna tillbaka. Att dela saker med v...
Sidan publicerades www.umea.se/stadsplanering