Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan reglerar användningen och utformningen av ett mindre område inom ramen för översiktsplanen. Detaljplanen specificerar hur marken inom området ska användas, exempelvis för bostäder, kommersiella ändamål eller grönområden. Den innehåller även detaljer om byggnaders höjd, placering och utformning, samt regler för infrastruktur, trafik och parkering. Detaljplanen är bindande och fungerar som rättesnöre vid utfärdande av bygglov och vid genomförande av byggprojekt.

Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplaner.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan, exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Bestämmelserna används för att till exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns flera områdes­bestämmelser inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla.

Ta del av antagna och pågående detaljplaner

Du kan hitta detaljplaner och områdesbestämmelser via någon av kartorna nedan.

Skärmdump från webbkarta som visar pågående och antagna detaljplaner

Antagna och pågående detaljplaner

Skärmdump från webbkarta som visar pågående detaljplaner.

En snabbare karta med enbart pågående detaljplaner.

Aktuellt just nu

Samråd av detaljplan

Inga planer på samråd

Granskning av detaljplan

Detaljplaneförslaget för Vipan 21 och 25

Detaljplaneförslaget för Stöcke 24:5

Detaljplaner som ska godkännas/antas

Här listas planförslag som ska antas/godkännas i byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige när det är aktuellt.

Ansök om planbesked

Om du vill att en ny detaljplan ska tas fram ansöker du om planbesked. Läs mer om planbesked.

Detaljplan för del av Umeå 2:1 (Hedlundaskolan)

Detaljplan för Holmsund 2:42 m.fl.

Detaljplan för Gitarren 1 med flera (Rödängsskolan)

Detaljplan för del av Sörmjöle 2:190 och Sörmjöle 2:187

Detaljplan för Arken 12 med flera (2480K-P2023/1)

Detaljplan för del av Umeå 2:1 (2480K-P2023/2)

Detaljplan för Holmsund 2:42 m.fl. (2480K-P2023/3)

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplanering