I20-området

I20-området utgör det enda större sammanhängande markområdet för tätortsutveckling i stadscentrums närområde. Här finns goda möjligheter att tillskapa ett stort antal bostäder med bra boendemiljöer i en hållbar struktur. För att klara kommunens tillväxt mot 200 000 invånare på ett hållbart sätt är det angeläget att tätorten kan utvecklas på I20-området.

En utbyggnad förutsätter att Försvarsmaktens nuvarande verksamheter i området flyttas, eftersom störningarna från dem inte är förenliga med bostäder och andra störningskänsliga verksamheter. Detta har utretts under 2019, och kommunen väntar nu på statens ställningstagande. Några besked om när det kan komma har inte lämnats.

Under 2019 genomförde kommunen ett samråd om en översiktsplan för I20-området. Planen redovisade hur Umeå tätort kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och grönområden på militärens tidigare övningsområde i södra delen av planområdet, och hur Försvarsmakten kan utveckla sin verksamhet i den norra delen. Syftet med översikts­planen var att tydliggöra kommunens ambitioner och inriktning för en framtida stadsutveckling på I20-området, samt att säkerställa att detaljplanen för Sandbäcken anpassades till en framtida utbyggnad på I20-området.

Vad händer nu?

Kommunen har beslutat att avvakta med den fortsatta planeringen av området i väntan på besked från staten om Försvarsmaktens framtida verksamheter i området. När ett besked lämnats som möjliggör en stadsutveckling på I20-området kan arbetet med en ny version av översiktsplan fortsätta. Den version av planen som var på samråd 2019, och de synpunkter på den som inkommit, blir ett underlagsmaterial till det arbetet.

För området kring Sandbäcken pågår utredningar för att möjliggöra en utökning av det planlagda handels- och verksamhetsområdet västerut. Denna utökning kan ske oberoende av Försvarsmaktens verksamheter i området.

Kartbild som visar översiktsplanens avgränsning för I20-området.Förstora bilden

Planavgränsning

Sidan publicerades www.umea.se/i20