Teman – hur är det tänkt

I följande avsnitt görs beskrivningar av kommunens förhållningssätt till olika frågor med hänvisning till var olika teman behandlas i olika översiktsplanedelar. Att kategorisera till teman gör det lättare att få en kortfattad och kärnfull överblick över hur det är tänkt. Varje tema behandlas i en eller flera översiktsplanedelar.

Överlag är Fördjupning för Umeå en central del av Umeå kommuns översiktsplan. I den fördjupningen behandlas de viktigaste frågorna för Umeås tillväxt i form av olika strukturer. Frågor som handel och även infrastruktur behandlas kommunövergripande i Fördjupning för Umeå. En tumregel är att frågor, som inte faller inom avgränsning för Fördjupning för Umeå behandlas i Tematiskt tilllägg för landsbygd.

Riksintressen behandlas i den översiktsplanedel de berör. Vill man ha en sammanställning över statens alla riks­intresse­anspråk som berör Umeå kommun finns det sammanställt på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

Hänvisningar

Till teman finns hänvisningar som guidar vidare till olika delar i översiktsplanen.

Sidan publicerades