Samlad bedömning av översiktsplanens hållbarhet

Den sammantagna hållbarhetsbedömningen är att den framtida markanvändningen som föreslås i översiktsplanen ger goda förutsättningar för att de som lever och verkar i Umeå ska kunna leva hållbart. Markanvändningen som föreslås bedöms vara hållbar och lämplig ur hälso- och hushållningssynpunkt.

Plan och bygglagen ställer krav på att enskilda översiktsplanedelar ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Detta görs i respektive översiktsplanedel med fokus på så kallad betydande miljöpåverkan. Umeå kommun har också, i detta dokument, valt att föra ett resonemang om sammantagna rumsliga, sociala, ekologiska, ekonomiska konsekvenser av översiktsplanens framtidsbild med strategierna och enskilda översiktsplanedelars genomförande.

Det övergripande målet för Umeå kommun är att tillväxten ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Utvecklingsstrategierna för hållbar tillväxt samt bebyggelse­scenariot som är fastställt i Fördjupningen för Umeå är gällande för kommunen i sin helhet. Inledningsvis kan det konstateras att gällande visioner, strategier och mål som definierar översiktsplanen i detta avseende är tydliga och inrymmer en mängd olika aspekter som tillsammans bidrar till en fortsatt hållbar tillväxt i enlighet med den över­gripande målbilden.

Sidan publicerades