Illustration som visualiserar planpaketet och dess beståndsdelar som ett paket som hålls ihop av kommunens översiktsplan.

Kommunens översiktsplan består av flera delar där delen kallad Översiktsplan Umeå kommun fungerar sammanhållande och illustreras av det röda bandet.

Översiktsplanens delar, fördjupningar och tillägg

Som ett verktyg för att eftersträva en aktuell översiktsplanering och ett effektivt nyttjande av resurser där behoven är som störst arbetar Umeå kommun i praktiken med ett flertal parallella dokument och översiktsplanedelar. Dessa dokument består av geografiska fördjupningar och tematiska tillägg. Fördjupningarna (förkortat FÖP) fokuserar på ett avgränsat geografiskt område där planeringen särskilt behöver väga allmänna och enskilda intressen.

I menyn finns samtliga antagna och pågående fördjupningar och tematiska tillägg. På dessa sidor görs en samman­fattning av de olika översiktsplanedelarna utifrån planens syfte och dess bärande tema. Det lämnas kommentar om planers aktualitet. I vissa fall lämnas en särskild upplysning med betydelse för hur planen ska tolkas eller med uppgift om något avsnitt är inaktuellt. Detta avsnitt underlättar kommande aktualiseringar och ger en sammanfattning av intentionerna med varje plan.

Sidan publicerades