Vindkraft i Umeåregionen

Planen syftar till att underlätta för såväl kommuner som andra myndigheter, exploatörer med flera vid prövning av vindkraftparker i regionen. I tillägget pekas områden för vindkraftetableringar ut. Se även kommentarer i avsnitt 3.17 om riksintressen. 

Sedan planen togs fram har ett antal faktorer förändrats såsom förändrade riksintressen och nya förutsättningar på grund av teknikutveckling. Handläggning av ärenden utifrån gällande plan kan utifrån detta innebära begränsningar. Riksintressena för vindbruk har förändrats sedan det tematiska tillägget beslutades. Några områden har tillkommit och tidigare utpekade områden har förändrats. Teknikutvecklingen har gjort att verken numera är högre än de verk som var aktuella när vindkraftplanen togs fram. De högre verken kräver högintensiv blinkande hinderbelysning vilket kan upplevas störande för boende och påverka landskapsbilden. En annan förändring gäller att parkerna blivit större och att man vill etablera fler verk än de utpekade områdena rymmer. De förändrade förutsättningarna kräver att vindkraft­planen behöver arbetas om på sikt.

Som stöd för bedömningar har ett underlag tagits fram och beslutats. Underlaget kallat Översyn vindkraft 2016 läses tillsammans med vindkraftplanen tills dess revidering av temtatiskt tillägg för vindkraft skett.

Fakta fördjupningen för vindkraft i Umeåregionen

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 2010.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell men behöver på sikt ses över.

Avgränsning

Kommuner inom Umeåregionen: Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln samt Vännäs.

Planens bärande teman

Vindkraft

Sidan publicerades www.umea.se/vindkraft