Flygfoto över Holmsund

Flygfoto över delar av Holmsund. Scenariot är att Holmsund och Obbola ska växa hållbart med cirka 5000 personer till år 2050.

Fördjupad översiktsplan för Holmsund och Obbola

Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan för Holmsund och Obbola. Det är en plan som visar hur marken ska användas och hur kvarter och gator ska se ut. För det händer och planeras för mycket i Holmsund och Obbola just nu. Man kan säga att en fördjupad översiktsplan behövs på kort sikt för att komma vidare med flera pågående detaljplaner och andra projekt i Holmsund och Obbola. På lite längre sikt handlar det om att visa hur Holmsund och Obbola bäst utvecklas enligt kommunens strategi för hållbar tillväxt och bidrar till att nå visionen om 200 000 Umeåbor. Scenariot är att Holmsund och Obbola ska växa hållbart med cirka 5 000 personer till år 2050.

Samrådet är nu avslutat - tack för alla synpunkter

En fördjupad översiktsplan för Holmsund och Obbola har varit ute på samråd under hösten till och med 31 oktober. Samrådet är nu avslutat vilket innebär att det inte längre är möjligt att lämna synpunkter på planen.

Samrådshandlingarna kan dock fortfarande laddas ner här:

Vad händer nu efter samrådet

Kommunen kommer att gå igenom alla inkomna synpunkter, och utifrån dessa upprättas ett reviderat planförslag som skickas ut på så kallad granskning. Det beräknas ske under våren 2024. Under granskningen ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige.

Tack för alla svar under medborgardialogen!

Under oktober 2021 genomförde kommunen en medborgardialog som underlag för arbetet med en översiktsplan för Holmsund och Obbola. En utställning fanns på biblioteken i Holmsund och Obbola med affischer som visade aktuella projekt och planeringsförutsättningar. Vid de fyra tillfällen som personal från Umeå kommun fanns på plats på biblioteken passade många ortsbor på att besöka utställningen och ställa frågor och diskutera utvecklingen av de båda samhällena.

På kommunens webbplats fanns också en enkät där följande frågor fanns att besvara:

 • Var i Holmsund och/eller Obbola trivs du bäst?
 • Vilka platser trivs du inte på?
 • Vad skulle du önska för Holmsund och/eller Obbola om 20 år?
 • Vad skulle du sakna mest om du flyttade?

Det fanns också möjlighet att svara på frågorna på papper vid utställningen. Totalt har cirka 290 personer lämnat svar på enkäten eller lämnat synpunkter på annat sätt. Tack för alla svar och ert engagemang för Holmsund och Obbola! Svaren är relativt jämnt fördelade mellan Holmsund och Obbola och vad gäller köns- och åldersfördelning bland dem som svarat.

De vanligaste åsikterna

Här sammanfattas några av de vanligaste åsikterna utifrån svaren i enkäten, samt utifrån diskussionerna vid utställningen när kommunens personal var på plats. Ordningen på åsikterna speglar ungefärligt förekomsten i svaren.

Obbola

 • Trafiken på södra Obbolavägen skapar en otrygg väg för skolbarn och för övriga fotgängare och cyklister som färdas längs vägen eller behöver korsa den. Behov av åtgärder för att öka säkerheten.
 • Det behövs en gång- och cykelväg längs E12 till Umeå. Även behov inne i samhället och önskemål om en strandpromenad. Bättre kollektivtrafik. Räcke på bron för att separera fotgängare och cyklister från den tunga trafiken.
 • Närheten till havet och skogen är en viktig kvalitet som inte får förvanskas. Utveckla SCA Arena, bad, grillplatser med mera.
 • Bygg hellre bostäder i den norra delen av samhället än söderut. Oro för att utbyggnaden i söder kan ge ökad trafik på Obbolavägen. Området kring gamla byn och jordbrukslandskapet kring Anderssons väg utgör en känslig kulturmiljö.
 • Det finns ett behov av bostäder, bland annat för att den som säljer sitt hus ska kunna bo kvar på orten, men bygg inte för mycket, bevara Obbolas karaktär.
 • Önskemål om mer service och utveckling av centrum.

Holmsund

 • Centrum och Himmelska Fridens Torg upplevs som tråkigt och i behov av utveckling. Det finns en oro för torgets framtid när Coop flyttar till nytt läge vid Sjöstaden.
 • Kroklandet, Lövölandet, Omberget utgör värdefulla naturområden som bör bevaras och utvecklas. Är den viktigaste kvaliteten med Holmsund för många.
 • Det bör gå att tillvarata vattnet kring Holmsund på ett bättre sätt, till exempel genom utbyggnad av strand­promenad. Badplatsen vid Ljumviken bör utvecklas.
 • Önskemål om fler butiker, samlingslokaler, scen, idrotts- och aktivitetsanläggningar, mötesplatser.
 • Behov av cykelväg längs Holmsundsvägen till Umeå, och fler cykelbanor i samhället.
 • Västerbacken; värdefullt områden att bevara
 • Behov av bostäder för att möjliggöra att den som säljer sitt hus kan bo kvar. Positiv till Sjöstaden/Märkpojken.
 • Önskemål om persontrafik på tåg
 • Säkerhet vid järnvägen, åtgärder behövs.

Vilka platser trivs eller trivs du inte på?

Kartortna nedan illustrerar de platser som Holmsunds- Obbolaborna angett att de trivs eller inte trivs på.

Karta med röda markeringar över de platser där Holmsunds- och Obbolabor trivs bäst.
Karta med röda markeringar över de platser där Holmsunds- och Obbolabor trivs mindre bra

Vad händer nu?

Resultatet från medborgardialogen kommer att redovisas för ansvariga politiker, och utgöra ett underlag för framtagandet av översiktsplanen för Holmsund och Obbola.

Planeringsförutsättningar

En fördjupad översiktsplan tar sikte på framtiden men bygger på de förutsättningar som finns på platsen. Vad är planerat sen tidigare? Vilka typer av områden finns? Vilken infrastruktur och möjligheter att resa finns? Vilken typ av service finns och vad kan man komplettera med i framtiden?

Fakta om Holmsund

Holmsund är ett frodande samhälle som vuxit fram mycket tack vare dess hamn. Här finns väl utvecklad
infrastruktur, ett serviceutbud för alla åldrar och ett näringsliv dominerat av transport- och magasineringsverksamhet, samt omsorg och skola. Här blandas småstadskänslan med den direkta närheten till skärgården som bjuder in till aktivitet och rörelse.

 • 6 000 invånare i tätorten. Befolkningen förväntas öka till 6 500 år 2032.
 • Här finns 1 542 småhus och 864 lägenheter.
 • Sysselsättningsgraden är hög, 85 procent (Umeå 78 procent).
 • Arbetsresor för boende i Holmsund och Obbola görs till 82 procent med bil, 9 procent cykel och 5 procent gång.

Fakta om Obbola

Obbola är beläget på Obbolaön, omfamnad av havet där älven delar sig i Väster- och Österfjärden.
Industriarvet lyser starkt med en massa- och pappersindustri som varit aktiv i över 100 år. Här finns en tydlig byakänsla, ett starkt lokalt engagemang och ett myllrande naturliv.

 • 2 200 invånare i tätorten, och drygt 2 800 inklusive omgivande landsbygd på Obbolaön. Befolkningen förväntas öka till knappt 3 000 invånare år 2032 i tätorten med omland, men minska till drygt 2000 i tätorten.
 • Här finns 655 småhus och 206 lägenheter.
 • Sysselsättningsgraden är hög, 88 procent (Umeå 78 procent).
 • Arbetsresor för boende i Holmsund och Obbola görs till 82 procent med bil, 9 procent cykel och 5 procent gång.

Bostäder

Huvuddelen av Holmsundsborna bor i småhus som de själva äger, men många bor också i hyresrätt. Däremot finns det få bostadsrätter. Fram till 2028 finns planer för byggande av cirka 30 småhus och drygt 200 lägenheter. I dessa siffror ingår inte det stora utbyggnadsprojektet Märkpojken (Sjöstaden). Det kan även tillkomma några småhus per år på den omgivande landsbygden. I de översiktsplaner som tidigare gjorts finns framtida utbyggnadsområden för bostäder redovisade på Kroklandet och Djupsundsberget, vars lämplighet prövas i den nya översiktsplanen. I övrigt saknas större utbyggnadsområden för bostäder i Holmsund, utan en stor del av den nya bebyggelsen kan förväntas ske som kompletteringar inom det befintliga samhället.

Huvuddelen av Obbolaborna bor i småhus som de själva äger, men många bor också i hyresrätt. Det saknas bostads­rätter i Obbola. Fram till 2028 finns planer för byggande av cirka 70 småhus och 40 lägenheter. Det kan även tillkomma några småhus per år på den omgivande landsbygden. I de översiktsplaner som tidigare gjorts finns framtida utbyggnads­områden för bostäder redovisade väster och söder om Obbola. Möjligheten till utbyggnad behöver studeras nog­grannare med hänsyn till förutsättningarna för trafik, vatten och avlopp, skyddsvärd natur med mera.

Karta som visar de utvecklingsområden som beskrivs i texten.

Utvecklingsområden enligt gällande översiktsplaner. Gult är utbyggnadsområdenför nya bostäder. Lila för verksamheter. Gröntför värdefull natur. Gröna skrafferade områden utgör områdenvärdefulla för friluftslivet.

Natur och friluftsliv

Generellt är tillgången till allmänna parker och platser inne i både Obbola och Holmsund relativt begränsad. Däremot finns stora rekreationsområden i närområdet som är viktiga att tillvarata och utveckla. Söder och öster om Holmsund finns stora områden för friluftsliv på Kroklandet, runt Väster-Långslädan och på Lövölandet kring golfbanan. Skyddsvärd natur finns på Djupsundberget och Brännölandet. Umedeltat i norr är ett av Sveriges största älvdeltan och är skyddat som naturreservat. Liksom för Obbola utgör närheten till havet en kvalitet för orten, men tillgängligheten till vattnet är delvis begränsad av industrier och fritidshusbebyggelse.

För Obbolas del finns rekreationsområden att utveckla runt Harpsjön med skid- och motionsspår, rastplats, pulkabacke med mera. I anslutning till småbåtshamnen vid Byviken ligger Bredviks havsbad. Närheten till havet är en tillgång för Obbola men tillgängligheten till vattnet är delvis begränsad genom bebyggelse och industrier. Områden med värdefull natur finns bland annat vid Långhalsudden och vid myrmarkerna kring Stor-Lomtjärn.

Sysselsättning och service

Cirka en fjärdedel av de förvärvsarbetande i Holmsund har arbetsplatsen i Obbola, Holmsund eller på omgivande landsbygd och cirka 40 procent i Umeå centrum med närområde eller på universitets- och sjukhusområdet. Av dem som har arbetsplatsen i Holmsund bor drygt hälften i Obbola, Holmsund eller på omgivande landsbygd. Knappt 200 personer som jobbar i Holmsund eller Obbola är bosatta utanför Umeå kommun. Drygt 200 personer arbetar i hamnområdet och på SCA i Obbola. I Holmsund finns väl utbyggd offentlig och kommersiell service som förskolor, F–9-skolor, bibliotek, livsmedelsbutik, vård- och omsorgsboende, hälsocentral, tandvård, apotek, bank, restauranger och butiker.

Cirka en fjärdedel av de förvärvsarbetande i Obbola har arbetsplatsen i Obbola, Holmsund eller omgivande landsbygd. Drygt hälften har sin arbetsplats i Umeås centrum med närområde, på Teg eller på universitets- och sjukhusområdet. Av dem som har arbetsplatsen i Obbola bor drygt hälften i Obbola, Holmsund eller på omgivande landsbygd. I Obbola finns bland annat förskolor, F–9 skola, bibliotek, livsmedelsbutik, restauranger, utomhusbad.

Utveckling ger nya förutsättningar

I hamnen sker från 2020 och under flera år framåt stora investeringar, bland annat för att ta emot den nya färja som hösten 2021 börjat trafikera Umeå–Vasa. Investeringar sker i nya kajer och verksamhetsytor för att hantera ökade godsflöden. Parallellt planeras investeringar i järnvägen som innebär ett effektivare nyttjande och att den nuvarande godsbangården i centrala Holmsund kan flytta ner till hamnområdet på Hillskär. I Obbola bygger SCA en ny pappers­maskin vid sitt pappersbruk som innebär en stor produktionsökning. I Holmsund pågår flera detaljplanearbeten för nya bostäder, bland annat den så kallde Sjöstaden på en tidigare industritomt centralt i samhället.

Sammantaget finns många påbörjade, beslutade och planerade projekt som tillsammans ger nya möjligheter och förutsättningar för hur och var orterna kan utvecklas. Men med nya verksamheter och bostäder följer också mer trafik och andra typer av frågor som behöver beaktas i pågående planarbeten. För att hantera de enskilda projekten behövs en samlad bild av de förutsättningar som följer av den utveckling som sker och planeras.

Infrastruktur

Holmsund och Obbola har ett gynnsamt läge vid Norra Kvarken och kopplas till omvärlden via såväl sjöfart som järnväg och europaväg. Transportinfrastrukturen ska utvecklas ytterligare samtidigt som dess negativa påverkan på vardagslivet görs så liten som möjligt. Här listas några av de projekt som pågår och planeras i närtid.

Gång- och cykelpassage över järnvägen i Holmsund

Dagens passage av järnvägen i södra änden av Holmsunds bangård blockeras ibland av uppställda tågvagnar och upplevs inte som säker. En utredning pågår för att hitta den bästa lösningen för passage av järnvägen i detta läge. Syftet är bland annat att minska järnvägens barriäreffekt i samhället och erbjuda en tillgänglig och säker skolväg.

Gång- och cykelpassage över E12 vid Märkpojken

För att göra Märkpojkenområdet och den planerade nya livsmedelsbutiken i området tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter pågår utredning för att hitta den bästa lösningen för passager av E12. Framtida passager ska utformas på ett sätt som är funktionellt, trafiksäkert och upplevs tryggt.

Utredning av resecentrum, persontrafik på tåg

Utredning pågår för att hitta ett lämpligt läge för ett eventuellt framtida resecentrum i Holmsund. Här utreds bland annat vilka funktioner ett framtida resecentrum bör ha, hur vi gör det lätt att ta sig till och från övriga delar av Holmsund/Obbola till platsen och hur kopplingen till övrig lokaltrafik bör ske. Det pågår även utredning av hur en framtida trafikering av Holmsundsbanan skulle kunna bedrivas.

Upprustning av Holmsundsbanan

Järnvägssträckan mellan Gimonäs bangård och Umeå hamn är i relativt dåligt skick i dag och utredning pågår för att höja banans standard genom exempelvis upprustning med fjärrblockering, rälsbyte, borttagande av växlar som inte används med mera. Detta görs bland annat för att stärka hamnens funktion och koppla samman den på ett bättre sätt med det nationella järnvägsnätet. Det bidrar till att flytta transporter från lastbil till tåg. En upprustning av banan är också en förutsättning för att i framtiden kunna trafikera banan med persontåg.

Karta med aktuella projekt

I Holmsund och Obbola pågår många olika planerings- och byggprojekt. Vissa projekt är i ett tidigt skede där byggstart ligger långt fram i tiden medan andra byggs här och nu. I Umeå kommuns projektkarta visas större delen av alla de projekt som är på gång. Kartan visar till exempel alla pågående detaljplaner, bygglov för bostäder samt de byggprojekt som kommunen driver.

Vanliga frågor och svar

Kommunen vill att Holmsund och Obbola ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med visionen om 200 000 invånare i kommunen till år 2050. Frågan om hur detta ska ske har blivit mer aktuellt utifrån de många projekt som nu planeras. I en översiktsplan kan kommunen i dialog med invånarna peka ut var nya bostäder och verksamheter kan tillkomma, hur den gröna marken kan bevaras och utvecklas, vilka vägar som byggs, och andra frågor som påverkar orternas utveckling.

Det är Coop och markägaren som beslutar om flytten av butiken och utbyggnaden av området. Kommunen möjliggör utbyggnaden genom att ta fram en detaljplan för området som reglerar hur marken får användas, trafiken ska ordnas, vilken storlek byggnader får ha med mera. Arbetet med detaljplanen inleds med ett plan­program som går ut på samråd under första halvan av 2022 och då ges alla möjlighet att lämna synpunkter. Därefter kommer arbetet med detaljplanen att ta vid, vilket normalt tar cirka 1–2 år. Sedan kan utbyggnaden börja.

Det kommer att bli mer trafik till och från hamnen när den har byggts ut, och temporärt även under den period utbyggnaden sker. De störningar i form av buller med mera som beräknas uppkomma från trafiken och verksam­heterna inom hamnområdet redovisas i miljötillstånd och i den detaljplan för hamnen som kommer att gå ut på samråd under hösten 2021. I miljötillstånden och detaljplanen regleras verksamheterna så att det omgivande samhället inte utsätts för ökning av buller och andra störningar så att de överskrider gällande riktvärden och villkor. Kommunen kommer att ta hänsyn till den förväntat ökade trafiken när vi planerar Holmsunds utveckling.

Ägaren till fastigheten beslutar om vad butiksbyggnaden ska användas till i framtiden. Från kommunens sida är det önskvärt med någon form av verksamhet som ger liv och rörelse till torget. Vad gäller torgets framtida användning och utformning finns i dag inga konkreta planer, men detta är en fråga som kommunen gärna vill få synpunkter och förslag på under medborgardialogen.

Det är Region Västerbotten som beslutar om pengar till gång- och cykelvägar längs statliga vägar, och kommunen har framfört att medel för en sådan bör avsättas i den nya transportplanen för länet, som ska beslutas nästa år. Kommunen anser att en framtida gång- och cykelväg till Umeå bör anläggas längs Holmsunds­vägen.

Det finns inga beslut om att börja köra persontrafik på tåg till Holmsund. Men det pågår utredningar om den framtida tågtrafiken i Norrland där även förutsättningarna för trafik till Holmsund studeras. Det är många beslut som behöver tas vad gäller finansiering, investeringar i spår och plattformar med mera innan det går att lämna något besked i frågan.

Sidan publicerades www.umea.se/holmsund