Fullmäktige 29 augusti 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:30

Interpellation: Hur blir det med de beslutade resursgrupperna inom skolan? Anders Norqvist (L)

0:45:20

Interpellation: Varför har inte Umeå kommun anslutit sig till IVO:s placeringsstöd HVB och stöd­boenden? Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

1:11:05

Ny förbundsordning: Samordningsförbundet Umeåregionen

1:11:50

Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd

1:12:35

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

1:15:40

Motion 29/2021: Upphandla barn och ungdomspsykiatriska utredningar; Igor Hell (M)

2:11:35

Motion 30/2021: Starta ett kommunalt hem för vård eller boende; Gudrun Nordborg (V)

2:35:25

Motion 32/2021: Försörjningsstöd för medlemskap i Hyresgästföreningen; Gudrun Nordborg (V) och Ellen Ström (V)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:15

Kommunrevisionen informerar

0:09:40

Motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå; Maria Nilsson (SD) och Christina Sjödin (SD)

0:43:50

Motion 2/2022: Kompensation för extra insatser under pandemin; Anna-Karin Sjölander (C)

1:33:00

Motion 4/2022: Avbryt vänortssamarbetet med ryska Petrozavodsk; Anders Ågren (M)

2:06:20

Motion 6/2022: Solidaritet med krigsdrabbade folk; Bore Sköld (V)

2:26:00

Fråga: Hur ska handlingsplanen mot våld implementeras? Gudrun Nordborg (V)

2:37:35

Fråga: Språktester inom äldreomsorg och hemtjänst; Anders Ågren (M)


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades