Fullmäktige 25 mars 2024

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:42 – Interpellation: Hur ser kommunens beredskap ut för när friskolor läggs ner? Tobias Holmbom (V)

0:35:36 – Interpellation: Överpris för Thoren Arena; Patrik Brännberg (AP), Davis Kaza (AP)

1:04:20 – Motion 3/2023: Bygg en äventyrslekpark på Mariehemsängarna; Maria Lindvall (–) (L)

1:26:20 – Motion 8/2023: Inför gratis skollunch på loven; Ellen Ström (V), Daniell Anderson (V) och Johan Stål (V)

1:53:20 – Motion 10/2023: Inför skolfrukost i Umeå; Daniell Andersson (V), Johan Stål (V), Tobias Holmbom (V)

Del 2

Tidskoder för ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:01:16 – Kommunrevisionen informerar

0:06:45 – Brand- och räddningsnämndens äskande om nya investeringsmedel

0:07:45 – Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:11:05 – Interpellation: Bakgrundskontroller och belastningsregister; Veronica Kerr (KD)

0:35:19 – Interpellation: Varför fungerar inte färdtjänsten som den ska i Umeå kommun? Hanna Lundin Jernberg (L) samt Interpellation: Hur hanterar vi bristerna i färdtjänsten? Fredrik Rönn (C)

1:09:20 – Interpellation: Fritidsgård i Umeå centrum? Maria Lindvall (–) (L)

1:32:28 – Interpellation: Är kommunstyrelsens ordförande jävig i Thoren Arena-affären? Bore Sköld (V)

1:59:34 – Interpellation: Hur värderar Umeå kommun kvinnodominerade yrken? Lennart Arvidsson (V)

2:23:15 – Interpellation: Hur motarbetar Umeå kommun välfärdskriminalitet? Åsa Bäckström (V)

2:51:28 – Interpellation: Personalförsörjningen i Umeå inom säkerhet och beredskap; Anders Norqvist (L)

3:09:25 – Fråga: Vill Socialdemokraterna mångdubbla avgifterna för hemtjänst i Umeå? Åsa Bäckström (V)

Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades