Fullmäktige 26 februari 2024

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Del 1

Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)

0:00:00 – UKF-koncernens bolag redovisar till kommunfullmäktige 2024 – Bolagens presentationer , 21.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

0:01:15 – Umeå kommunföretag AB/koncernen, Fredrik Lundberg

0:14:15 – Inab, Mikael Salomonsson

0:27:25 – Umeå hamn AB, Mikael Isaksson

0:33:40 – Umeå parkerings AB, Annika Ljungblad

0:44:30 – Vakin/Umeva, Robert Hansson

1:02:25 – Dåva deponi AB, Jörgen Aronsson

1:13:10 – Umeå energi AB, Jan Ridfeldt

1:30:45 – AB Bostaden, Jerker Eriksson

1:52:20 – Frågestund

2:23:10 – Nya föreskrifter för vattenskyddsområde Botsmark

2:25:00 – Riktlinje för rådgivande organ

2:53:45 – Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

Del 2

Tidskoder för ärendena i del 2 (eftermiddag)

0:00:00 – Kommunrevisionen informerar

0:05:40 – Interpellation: Kvarstanning av studenter – vad gör vi? Hanna Lundin Jernberg (L)

0:34:25 – Interpellation: När ska Umeå kommun sluta betala bidrag till Ibn Rushd? Kjerstin Widman (M)

1:15:00 – Interpellation: Varför följer inte Umeå kommun resepolicyn? Bore Sköld (V)

1:48:45 – Interpellation: Värdesätter styrande partier budget- och skuldrådgivningen? Åsa Bäckström (V)

2:03:25 – Interpellation: Återigen arbetsmiljön inom äldreomsorgen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

2:33:10 – Interpellation: När kan Umeå kommun möta alla elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rätt till stöd under sin skoltid i grund- och gymnasieskolan? Anna-Karin Sjölander (C) och Sven-Olov Edvinsson (C)

3:02:00 – Interpellation: När kan Västra länken öppnas? Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

3:11:00 – Interpellation: Vill Umeå kommun samverka med funktionsrättsorganisationerna eller inte? Hanna Lundin Jernberg (L)

3:34:50 – Interpellation: Når Umeå kommun målet om fossilfri fordonsflotta till 2030? Åsa Bäckström (V)

3:58:50 – Interpellation: Är beslut om nedläggning av Sjöbacka äldreboende redan tagit? Mattias Larsson (C) och Solveig Granberg (C)

4:24:45 – Fråga: Var är vi i den fortsatta processen om att få det nödvändiga godkännandet av Ubmeje från Lantmäteriet? Linda Lotare (V)

Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades