Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 9 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 29 maj 2023, klockan 9
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Kommunrevisorerna informerar klockan 13.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Ärenden

 • Val av justerare och fastställande av dagordning 2023-05-29
 • Motion 9/2020: Installation av brandlarm eller värmekamera vid bilparkering i kommunala bostadsområden som tidigare utsatts för brandattentat; Maria Nilsson (SD)
 • Motion 23/2021: Umeåförslaget; Lasse Jacobsson, Ellen Ström och Bore Sköld (V)
 • Motion 25/2021: Stärk insynen och demokratin – publicera möteshandlingar på kommunens hemsida; Johan Stål (V), Lasse Jacobson (V), Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V)
 • Motion 3/2022: Fokusera på kärnuppdraget och värna om för- och grundskolans personal; Nasteho Osman Lander (V)
 • Motion 5/2023: Avveckla jämställdhetsutskottet (JU); Wilhelm Wikberg (SD)
 • Revidering av reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
 • Revidering av reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd för personal­administrativa system
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun
 • Avsägelse: Styrelseledamot i Dåva Terminal AB; Gustaf Sjölund (–)
 • Avsägelse: Styrelseledamot i Umeå Biotech Incubator (UBI)
 • Avsägelse: Ersättare i individ- och familjenämnden; Veronica Edén (C)
 • Avsägelse: Ersättare i äldrenämnden William Moody (M)
 • Anmälningsärenden 2023-05-29

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Fast omsorgskontakt – Kommer Umeå kommun att följa lagen efter den 1 juli? Veronica Kerr (KD)
 • Interpellation: Kommer boendestöd att fortsatt vara hemtjänst? Veronica Kerr (KD)
 • Interpellation: Planera för mer småhusbebyggelse i Umeå! Anders Sellström (KD)
 • Interpellation: Visst bör alla se nyttan av att göra Sociala insatsgrupp (SIG) till en permanent verksamhet? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: El-rullstolsgarage; Davis Kaza (AP) och Jan Hägglund (AP)
 • Interpellation: Har kommunen fört dialog med omsorgspersonalen? Davis Kaza (AP) och Jan Hägglund (AP)
 • Fråga: Riskerar Kulturskolan stå utan lokaler? Anna-Karin Sjölander (C)

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv