Kommunens organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

  • Politiska organ (gröna rutor): Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under det finns kommunstyrelsen och flera nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden. Politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder ger uppdrag till kommunens förvaltningar och verksamheter.
  • Förvaltningar (grå rutor): Verksamheter med anställda medarbetare genomför beslut och uppdrag som politikerna har bestämt och levererar service till dig och andra invånare.
  • Kommunala bolag (blå rutor): Bolagen levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter.
Organisationsskiss Kommunfullmäktige Jämställdhetsutskottet Stadsledningskontor Samhällsbyggnad Kommunala bolag Fritid Kultur Utbildning Teknik och fastighet Stöd och omsorg Äldreomsorg Umeåregionens brandförsvar Umeåregionens överförmyndarenhet Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden För- och grundskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Personalnämnden Tekniska nämnden Individ- och familjenämnden Äldrenämnden Brand- och räddningsnämnden IT-nämnden PA-nämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Valnämnden
Sidan publicerades www.umea.se/organisation