Krisorganisation

Umeå kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i. Detta sker genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser. En god planering och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid oönskade händelser.

Varför arbetar kommunen med säkerhet?

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället alltmer sårbart. Känsligheten för störningar ökar, vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svårförutsedda.

Infrastruktursystem såsom IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Befarade klimat­förändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem.

Detta ställer krav på att kommunen och dess bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Hur förbereder vi oss?

Vi vill att kommunen och dess personal och medborgare ska vara förberedda om en större olycka skulle inträffa. Det gör vi genom ett planerat säkerhetsarbete och rådgivning till medborgare. Strävan är också att, i ännu högre grad, föra in ett olycksförebyggande tänkande och rutiner i den ordinarie verksamheten.

Anmäl säkerhetsrisker

Du kan förbättra säkerhetsarbetet i Umeå genom att tala om vilka olika risker du uppmärksammar runt om i kommunen. Du kan föreslå förbättringar och komma med råd och tips.

Anmäl säkerhetsrisker via vår felanmälan

Sidan publicerades