Revision

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag och revisorerna är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. Revisionen har uppdrag att granska de verksamheter som styrelser, nämnder och kommunala bolag bedriver.

I formell mening är varje revisor en egen myndighet, men i det praktiska revisions­arbetet sker arbetet gemensamt.

Ytterst syftar revisionen till att undersöka om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  • Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, ägardirektiv och reglemente.
  • Revision ska utföras på ett oberoende sätt.
  • Revisorerna genomför grundläggande granskning, granskning av delårsrapport och årsredovisning och fördjupade granskningar.

Revisorerna ska därför objektivt, opartiskt och sakligt, självständigt granska den verksamhet som styrelse, nämnder och beredningar bedriver. Revisorerna ska också bedöma om de förtroendevalda ledamöterna i nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

Revisorernas uttalanden och bedömningar finns i revisionsberättelser och gransknings­rapporter. En ambition i revisorernas arbete är att deras rekommendationer i samband med granskning ska kunna användas av verksamheterna för att åstadkomma effekter i deras förbättringsprocess.

För att skapa förtroende för sitt arbete vill revisorerna

  • vara framåtsyftande, verka för utveckling, förbättring och en effektivare verksamhet
  • genomföra revisionen i positiv anda genom dialog med förvaltningar, nämnder och bolagsledningar
  • agera opolitiskt i sitt revisionsuppdrag
  • sträva efter samförstånd mellan de förtroendevalda revisorerna och att ha goda kontakter med förtroendevalda, anställda och medborgare.

Revisionsplaner

Sidan publicerades www.umea.se/revision