Kommunens mål

Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera. Kommunfullmäktige fastställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet i juni varje år.

Kommunfullmäktiges mål

Inriktningsmål

  • Mål 1: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
  • Mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.
  • Mål 3: Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Mål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.

Personalpolitiska mål

  • Mål 5: Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.
  • Mål 6: Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.
  • Mål 7: Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.

Finansiella mål

  • Mål 8: Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till 0 procent 2024 samt 1 procent 2025–2027.

Verksamhetsdirektiv

Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder som sedan konkretiseras i verksamheternas genomförande- och aktivitetsplaner.

Budget och verksamhetsdirektiv

Strategisk plan

Kommunen har en strategisk plan för de kommande tolv åren. Planen ska bidra till att kommunen, och gärna andra organisationer, samarbetar med en gemensam strategi och långsiktigt för att nå kommunens övergripande mål.

Sidan publicerades www.umea.se/mal