Fullmäktige 24 april 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:10

Val av justerare och fastställande av dagordning 2023-04-24

0:01:20

Interpellation: Varför får inte städpersonalen möjlighet att göra ett bra jobb? Anders Norqvist (L)

0:23:45

Interpellation: Hur går det med beredskapen? Julia Algotsson (C)

0:50:00

Interpellation: När tar tekniska nämnden över fastigheterna vid Forslundagymnasiet? Maja Westling (C)

1:03:55

Förslag på reviderad modell för över- och underskottshantering

1:20:00

Årsredovisning 2022 (ärendet inleds med information av ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson och kommun­revisor Ewa Miller)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:40

Tilläggsavtal 1 till exploateringsavtal för Tomtebo gård

0:03:00

Policy för informationsförvaltning

0:03:35

Redovisning av motioner 2023, delrapport 1

0:03:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

0:06:20

Interpellation: Bedömning av sexuellt våld i beslut om LVU; Anna-Karin Sjölander (C)

0:27:45

Interpellation: Höjda arbetsgivaravgifter; Maja Westling (C)

0:36:30

Interpellation: Kan Umeå kommun göra avsteg från sin strikta tolkning av GDPR? Hanna Lundin Jernberg (L)

1:01:15

Interpellation: Svenska språket måste prioriteras på Språkintroduktionen; Davis Kaza (AP), Jan Hägglund (AP)

1:26:20

Fråga: Låga ersättningar för färdtjänst- och skolskjutskörningar; Davis Kaza (AP)


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades