Kris och krisberedskap

Kommunens arbete med säkerhet och trygghet sträcker sig från att förebygga och hantera vardagsolyckor till beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser, kriser och krigsfara.

Till vardags när allt fungerar utan störningar fokuserar kommunen på förberedande åtgärder, där fokus är att identifiera risker och sårbarheter samt planering för att åtgärda dessa. Vi gör också planer för hur vi ska organisera oss i händelse av kris samt övar planerna så att alla vet sin roll och uppgift.

Under en större kris har kommunen följande ansvar:

  • Så långt det är möjligt fortsätta ta hand om de människor vi till vardags ansvarar för. Det gäller till exempel brukare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.
  • Så långt det är möjligt stötta medborgarna och de som vistas i kommunen genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet som exempelvis dricksvattenförsörjning, barnomsorg och räddningstjänst.
  • Vi har ett geografiskt områdesansvar för vår kommun vilket innebär att vi under en större kris i kommunen ska ansvara för samordningen av de olika aktörer som är inblandade i krishanteringen samt samordna kommunikationen till allmänheten.
  • Kommunicera med allmänheten. Vid en större kris är det viktigt med tydlig och korrekt information så snabbt som möjligt. Om det är möjligt kommunicerar vi här via webbplatsen och Umeå kommuns Facebooksida, men också via krisinformation.se, P4 Västerbotten samt att vi kan skicka ut Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) om det behövs.

Alla har ett ansvar

Sveriges beredskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar och det innebär att du som invånare har ansvar för din egen säkerhet och beredskap. Vid en större kris måste de flesta vara beredda på att kunna klara sig själv en tid. Hjälpen kommer först att gå till dem som bäst behöver den. Det kan vara till exempel äldre eller sjuka människor eller barn som inte har samma förmåga att ta ett eget ansvar.

När du ser över din beredskap, tänk på att inte bunkra vissa varor utan preppa solidariskt.

Din krisberedskap

Sidan publicerades www.umea.se/beredskap