Fullmäktige 27 februari 2023

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Undertexten är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Bolagsredovisningar

2:34:00

Kommunrevisorerna informerar


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Slutrapport Umeå 400 år

0:24:10

Motion 8/2022: Utveckla tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid; Ellen Ström (V)

0:42:10

Motion 9/2022: Inrätta skolsociala team i Umeå kommun; Anders Norqvist (L)

1:26:45

Bolagsordning för Umeå Parkerings AB (Upab)

1:27:45

Valärenden och anmälningsärenden

1:29:00

Interpellation: Förekomsten av stora mängder narkotika på fritidsgård i Umeå; Anders Ågren (M)

1:59:45

Interpellation: Varför serveras kötträtter nästan uteslutande när det är få barn i förskolan? Joline Göttfert (M)

2:22:00

Interpellation: Tar Umeå kommun ansvar för 1,5-gradersmålet? Åsa Bäckström (V)

2:42:20

Interpellation: Hemlösa som sover på östra station; Davis Kaza (AP) och Jan Hägglund (AP)

3:05:10

Interpellation: Språkkunskaper och en jämn könsfördelning vid rekrytering; Veronica Kerr (KD)

3:29:00

Fråga: Är tjänsteresor till Hanoi förenligt med Umeå kommuns klimatmål? Åsa Bäckström (V)


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades