Fullmäktige 30 maj 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmernas undertexter är automatiskt genererade och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:50

Interpellation: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? Anders Ågren (M)

0:41:45

Interpellation: Kvalitetssäkra äldreomsorgen; Marianne Löfstedt (M)

1:28:40

Innertavle 6:16 – investeringsmedel för nybyggnad av matsal och skolkök

1:46:45

Region Västerbotten: Inrättande av delegation för utbildning

1:51:15

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

1:53:20

Motion 18/2021: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)

2:24:40

Motion 20/2021: Klassisk arkitektur i Umeå; Petter Nilsson (SD)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Kommunrevisorerna informerar

0:06:20

Motion 21/2021: Inrätta förskoleklass för grundsärskolan; Anders Norqvist (L)

0:31:00

Motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan; Anders Norqvist (L) och Marianne Normark (L)

0:43:00

Motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda; Anna‐Karin Sjölander (C) och Maja Westling (C)

1:00:20

Motion 28/2021: Mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare i Umeå kommun; Anna‐Karin Sjölander (C) och Sara Häggström (C)

1:18:05

Interpellation: Hamrinsberget; Davis Kaza (AP)

1:55:20

Interpellation: Vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem; Birgitta Nordvall (KD)

2:21:10

Fråga: Ett svar ger ibland oroväckande många fler frågor; Anna‐Karin Sjölander (C)

2:35:25

Fråga: Kommer Umeå kommun att följa Länsstyrelsens föreläggande? Davis Kaza (AP)


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades