Fullmäktige 20 juni 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024–2026

0:01:55

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:19:10

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:29:25

Böre Sköld (V), inledningsanförande

0:37:20

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:46:55

Anders Norqvist (L), inledningsanförande

0:57:20

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:05:25

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:15:35

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:24:15

Davis Kaza (AP), inledningsanförande

1:34:25

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter i del 2)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:55

Information om Umeå 400

0:10:30

Kommunrevisionen informerar

0:13:30

Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024–2026 (fortsättning från del 1)

4:16:00

Revidering av taxor och avgifter 2023

4:16:25

Reviderat reglemente för Umeå kommuns nämnder och styrelse

4:17:50

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026

5:10:25

Investeringsmedel till kommunstyrelsens förfogande 2022

5:17:05

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2022

5:17:30

Upphävande av gammal kommunal vattentäkt i Hörneån

5:17:55

Delegering eldningsförbud

5:18:20

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden


Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades