Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00.

Föredragningslista och handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 25 mars 2024, klockan 09.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhusesplanaden 6A

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00 och slutar senast klockan 18.00. Avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00.
 • Under den första timmen besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Kommunrevisorerna informerar klockan 13.00.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredagen innan mötet.

Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning

 • Val av justerare och fastställande av dagordning 2024-03-25

Interpellationer och frågor

 • Interpellation: Hur ser kommunens beredskap ut för när friskolor läggs ner? Tobias Holmbom (V)
 • Interpellation: Överpris för Thoren Arena; Patrik Brännberg (AP), Davis Kaza (AP)
 • Interpellation: Bakgrundskontroller och belastningsregister; Veronica Kerr (KD)
 • Interpellation: Varför fungerar inte färdtjänsten som den ska i Umeå kommun? Hanna Lundin Jernberg (L)
 • Interpellation: Fritidsgård i Umeå centrum? Maria Lindvall (–) (L)
 • Interpellation: Hur hanterar vi bristerna i färdtjänsten? Fredrik Rönn (C)
 • Interpellation: Är kommunstyrelsens ordförande jävig i Thoren Arena-affären? Bore Sköld (V)
 • Interpellation: Hur värderar Umeå kommun kvinnodominerade yrken? Lennart Arvidsson (V)
 • Interpellation: Hur motarbetar Umeå kommun välfärdskriminalitet? Åsa Bäckström (V)
 • Interpellation: Personalförsörjningen i Umeå inom säkerhet och beredskap; Anders Norqvist (L)
 • Fråga: Vill Socialdemokraterna mångdubbla avgifterna för hemtjänst i Umeå? Åsa Bäckström (V)

Ärenden

 • Motion 3/2023: Bygg en äventyrslekpark på Mariehemsängarna; Maria Lindvall (–) (L)
 • Motion 8/2023: Inför gratis skollunch på loven; Ellen Ström (V), Daniell Anderson (V), Johan Stål (V)
 • Motion 10/2023: Inför skolfrukost i Umeå; Daniell Andersson (V), Johan Stål (V), Tobias Holmbom (V)
 • Brand- och räddningsnämndens äskande om nya investeringsmedel
 • Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige; Wilhelm Wikberg (SD)
 • Fyllnadsval: Ersättare i kulturnämnden Wilmer Prentius (V)
 • Avsägelse: Vice ordf i kulturnämnden, ersättare i för- och grundskolenämnden samt ersättare i Djurförsöksetiska nämnden; Carinne Sjöberg (L)
 • Avsägelse: Ledamot i äldrenämnden Marianne Normark (L)
 • Avsägelse: Ledamot i för-och grundskolenämnden Madelene Nord (M)
 • Anmälningsärenden 2024-03-25

Se eller lyssna i efterhand

Videofiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Mer information

Föredragningslistor, mötesböcker och protokoll

Motioner

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades www.umea.se/webbtv