Mark och exploatering

Mark och exploatering leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden et cetera. För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar.

Mark och exploatering säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner och säljer bebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov.

Verksamheten säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Umeås nuvarande och framtida tillväxt och förvaltar kommunens markreserv.

Dessutom leder Mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är Mark och exploaterings löfte till kunderna.

Läs mer i våra kvalitetsdeklarationer

Sidan publicerades