Tomtebo 2:1 med flera – Tomtebo strand

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med tät kvartersstad. Möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, offentliga och privata verksamheter samt service­funktioner. Planen syftar även till att säkerställa en lämplig kvartersstruktur, exploaterings­grad och gestaltning samt ändamålsenliga offentliga rum och parker för området.

Detaljplanen ska skapa goda förutsättningar för människor att leva och resa hållbart genom goda kollektivtrafik­förbindelser samt ett gatunät som främjar fotgängare och cyklister.

Vidare syftar detaljplanen till att bevara och säkerställa delar av den gröna korridor som länkar samman Stadsliden och Nydalaområdet samt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stranden. Inom korridoren ska Kolbäcken bevaras i sitt nuvarande läge. Den gröna korridoren syftar till att ge goda livsvillkor för djur och växter, ge möjlighet för rekreation och främja ekosystemtjänster. Planen avser även att skapa en godtagbar dagvattenhantering inom planområdet.

Tidplan

Förslag till detaljplan var på granskning under våren 2022. Nu bearbetas planförslaget innan det tas upp för godkännande i byggnadsnämnden och sedan för antagande i kommunfullmäktige. Detaljplanen beräknas kunna antas under våren 2023.

Diarienummer BN-2016/01939

Mer information

På den här webbsidan hittar du alla handlingar som tillhör detaljplanen och det är också här du ska lämna synpunkter under granskningen.

Om du vill få en sammanfattning av vanliga synpunkter och ändringar i planen kan du gå in på projektwebben: www.umea.se/tomtebostrandDär finns också en film som beskriver förändringarna i planen och även annan information om Tomtebo strand.

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-11-17.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2017-04-21 – 2017-05-18.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-08-31. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskning – aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget var utställt för granskning från 2022-04-12 till 2022-05-13.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 13 maj 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/tomtebostrandsamrad