björkar, sandlåda, lekutrustning, bänkar

Mariedalsparken

En plats för rekreation och lek

Mariedalsparken är en stadsdelspark, en samlande plats för stadsdelen avsedd för möten och aktivitet såval som för rekreation och lek. Idag består parken av stora öppna gräsytor, kullar, mål för bollspel och en lekplats. Förskolan som tidigare låg i parkens sydöstra del intill Mårdvägen har rivits och arbetet med att bygga en större förskola i områdets nordvästra hörn intill Vargvägen pågår. I och med dessa arbeten kommer parken rustas upp. Vid ombyggnationen kommer delar av parkytorna att behövas till att ta hand om och fördröja dagvatten (regn och smältvatten från omgivande vägar, tak och hårdgjorda ytor). Det görs för att underlätta Vakins ledningssystem och förhindra översvämningar i området.

Medborgardialog

Under september och oktober 2020 genomförde vi en medborgardialog gällande en framtida utveckling av Mariedals­parken. Dialogen genomfördes både genom fysisk dialog på plats i parken och genom en webbenkät som publicerades på kommunens webb. Syftet meddialogen var att få en uppfattning kring parkens användning och kvalitéer samt hur parkens användare föreslår hur den kan förbättras. Resultatet av dialogen används som ett kunskapsunderlag vid utveckling av Mariedalsparken.

Kärnpunkterna av medborgardialogen kan sammanfattas som att värna och förbättra befintliga kvalitéer inom parken i dag. Detta inkluderar att utveckla parkens roll som mötesplats samt dess lekvärde, både inom lekplatsen och i resten av parken. Det är viktigt att de stora öppna ytorna utvecklas och ges nya användningsområden, samtidigt som de bör beaktas som ett värde i sig då de erbjuder plats för spontana aktiviteter för alla åldersgrupper.

Vi vill tacka alla som tagit sig tid att svara på frågorna.

Mariedalsparken – sammanställning av medborgardialog , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

karta över Mariedalsparken

Karta över Mariedalsparken

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/mariedalsparken