Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben omfattar

  • nämndkansli
  • juridik
  • utredning
  • kvalitets­ledning
  • valnämndens kansli
  • administrativ service till kommunalråd och förvaltningsledning.

Kommunledningsstaben är kommunens centrala funktion för administrativ verksamhetsutveckling, dokument- och informationshantering och juridiskt stöd. Kommunens valkansli ingår också i kommunledningsstaben.

Våra jurister stödjer kommunens verksamheter, nämnder, styrelser och bolag med information, rådgivning och utbildning. De hjälper kommunens verksam­heter, nämnder, styrelser och bolag vid förhandlingar och de för kommunens talan inför domstol.

Nämndkansliet är central registratur för kommunen och ansvarar för kommunens gemensamma mejlbrevlåda. Nämndkansliet samordnar ärendeberedning och är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott.

Valnämndens kansli stödjer valnämnden, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige och andra val som riksdagen beslutar om.

I vårt kvalitetsarbete ingår bland annat att kartlägga, utveckla och förvalta administrativa processer och förvaltnings­rutiner.

Varför behövs effektiv administration och god förvaltning?

Den offentliga verksamheten styrs av lagar och regler som bland annat ska ge medborgare insyn i kommunens alla verksamheter och se till att kommunen fattar bra och lagliga beslut. Enskilda personers integritet ska skyddas och kommunen ska också ge möjlighet för framtida forskning om det som görs och har gjorts.

Kommunen ska på ett enkelt, snabbt, säkert och lättillgängligt sätt ge medborgare och företagare tillgång till de tjänster som kommunen erbjuder.

Kommunen måste därför ha effektiva och säkra administrativa funktioner i form av regler, rutiner och teknik som stöd vilka underlättar för all kärnverksamhet.

Den tekniska utvecklingen samt medborgarnas och företagens ökade krav på tillgänglighet till våra tjänster är en stor drivkraft till att kommunen hela tiden måste vidareutveckla sina administrativa rutiner och arbetssätt.

Tillsammans med traditionell utredningsverksamhet och insatser för god förvaltningskultur arbetar vi med verksamhets­utveckling inom e-förvaltning och e-tjänster.

Vi stödjer andra förvaltningar i deras arbete att kartlägga, utveckla och förvalta administrativa processer och förvaltningsrutiner.

Sidan publicerades