Uppföljning, kvalitet

Kommunens inkomster

Umeå kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. I Umeå är kommunalskatten 22,80 kronor för varje intjänad hundralapp. En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. I Umeå sker detta i samband med kommun­fullmäktiges budgetsammanträde i juni.

Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor, till exempel statsbidrag där staten ger kommunerna pengar för att göra vissa saker, till exempel utbilda vuxna inom gymnasieskolan. Det finns också ett system för inkomst- och kostnadsutjämning där kommuner antingen kan få pengar av eller betala in pengar till staten och andra kommuner.

Uppföljning – räcker pengarna?

Verksamheterna redovisar de ekonomiska resultatet en gång per månad till sin nämnd. Politikerna, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, kan på så sätt följa utvecklingen. Månadsuppföljningen innehåller, förutom månadens resultat, också ett prognos för hela året. I augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut. Vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut. I årsbokslutet går det att läsa om hur pengarna användes och om de räckte. Där kan du också läsa om verksamheterna (tjänstepersonerna) har genomfört alla de uppdrag som nämnderna och kommunfullmäktige (politikerna) sagt åt dem att göra.

Styrning och kvalitet

Budgeten är en metod för styrning inom kommunen. Budgetprocessen pågår året om. I början av januari presenterar verksamhetschefer och andra tjänste­personer sin omvärldsanalys, det är också startskottet på arbetet med att planera för nästa år, budgetberedningen. Budgetberedningen får under vårvintern också in nämndernas budgetunderlag och synpunkter och det är under denna tid på året som nämnderna och verksamheterna har chansen att argumentera för mer pengar och nya uppdrag. Genom att regelbundet genom­föra brukarundersökningar sker utvecklingen av kommunens tjänster och service i nära samarbete med brukarna.

Årsredovisning

Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året. Umeå kommuns årsredovisning innehåller en sammanfattning av kopplingen mellan kommun­fullmäktiges mål (beslutade i årsbudgeten) och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och mål­uppfyllelse för respektive nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna bokslut. Årsredovisningen innehåller också en samman­ställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncern­redovisning där man slår ihop bolagens (Umeå energi, Bostaden med flera) och kommunens redovisning.

Sidan publicerades