Integration

2016 beslutade riksdagen om en ny lag som innebär att alla svenska kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända.

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Länk till annan webbplats. innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Genom att förse nyanlända med boenden syftar lagen till att snabba på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Så här går det till

 1. Migrationsverket gör en årlig prognos över antalet nyanlända Sverige kommer att ta emot.
 2. Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos hur många av de nyanlända som ska hamna i varje län. Det brukar kallas ”länstal”.
 3. Länsstyrelsen fördelar därefter vidare till varje kommun utifrån bland annat storlek och arbetsmarknadssituation. Det tas även hänsyn till kommunens totala mottagande där även de nyanlända personer som själva valt att bosätta sig i Umeå ingår.
 4. Kommunerna ansvarar för att ge stöd till de personer som de blivit tilldelade att komma in i samhället.

När nyanländ kommer till Sverige

När någon anländer till Sverige för att söka uppehållstillstånd är det Migrationsverket som tar emot, prövar ansökan och ansvarar för boende fram till beslut. Det är även möjligt att ordna eget boende i väntan på beslut för den som kan. För ensamkommande barn har kommunerna ansvar från första dagen.

Kommuners mottagande av nyanlända

Mottagandet av nyanlända sker efter att en person beviljats uppehållstillstånd. Personer som bott i Migrationsverkets boenden under väntan och kvotflyktingar kan få hjälp med boende och anvisas då av Migrationsverket till olika kommuner. För den som bott i eget boende eller som kommer som anhörig gäller inte detta. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot för bosättning beror på

 • storlek på kommunen
 • hur arbetsmarknaden ser ut
 • hur många nyanlända som kommunen redan har tagit emot, exempelvis personer som redan under sin asylprocess bosatt sig i staden i eget boende, anhöriga som kommit och mottagande av ensamkommande barn
 • hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

När nyanländ kommer till Umeå

Migrationsverket beslutar om enskilda anvisningar månadsvis, och efter beslut ska Umeå kommun ta emot hushållet för bosättning inom två månader. I mottagandet av anvisade personer ingår att ordna med bostäder. För alla bostäder skrivs ett hyresavtal mellan Bostaden AB och Umeå kommun. Integration-bosättning går in som hyresvärd för att i sin tur hyra ut bostaden i andra hand till nyanländ. Hyresgästen får bo upp till fyra år i bostaden. Under denna tid kräver Umeå kommun att hyresgästen själv söker en permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad och står i kö hos Bostaden AB och andra aktuella hyresvärdar i staden. Den nyanlände får stöd i att söka bostad med informationsinsatser och individuellt boendestöd.

Den nyanlände blir folkbokförd i kommunen och utöver boende ger Umeå kommun också introduktion till hur Sverige och våra myndigheter fungerar. Kommunen erbjuder stöd för etablering på arbetsmarknaden i form av utbildningar och praktikplatser och stöttar nyanländ i sin etablering via enheten Integration bosättning och Integration-arbete. Målet är att varje nyanländ på snabbast sätt ska komma ut i egenförsörjning och därmed göra sig till presumtiv hyresgäst hos alla hyresvärdar.

Boendestöd över tid för nyanlända i Umeå

Umeå kommun ger via enheten Integration bosättning olika typer av boendestöd. Den nyanlände får

 • individuellt boendestöd av flyktingkonsulent och flyktingstödjare och information under hela etableringstiden
 • individuellt stöd som ny hyresgäst och vikten om att vara aktiv i sitt bostadssök över tid ges av planerings­sekreterare
 • stöd i grupp efter både ett år och två år kopplat till information och vikten av att vara aktiv i bostadssökande – individuella handlingsplaner upprättas och information ges av planeringssekreterare
 • ”Hjälpande händer”, ett individuellt stöd och ges över tid kopplat till den nyanländes aktiva bostadssök hos olika hyresvärdar.

Bo-skola startade 2020 i egen regi. Syftet är att ge utbildning och stöd kring bostadsfrågor och eget aktivt bostadssök över tid.

När nyanländ efter etableringstiden (2 år) övergår till att vara hyresgäst ges stöd på främst gruppnivå.

Sidan publicerades