Del av Kåddis 3:1 och Kåddis 3:3

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ett industriområde samt möjliggöra en förlängning av Lagervägen och Handelsvägen. Syftet är även att säkerställa ekologiska och sociala samband som ingår i den övergripande grönstrukturen. Skogsområdet vid Brännlandsberget ska bibehålla sin funktion som närrekreationsområde för Kåddis och Baggböle.

Detaljplanen syftar även till att anpassa tillkommande bebyggelse och utveckling av området till närliggande riksintressen för kulturmiljövården, rennäringen, kommunikationer samt riksintresset för Umeå flygplats avseende influensområde med hänsyn till flyghinder.

Diarienummer BN-2020/00031

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2020-03-18.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Anslagen från 2020-10-27 till 2020-11-18

Handlingar

Granskning – Aktuellt skede

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är ute på granskning från 2024-05-14 till 2024-06-04

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 4 juni 2024.

Lämna dina synpunkter genom att klicka på knappen nedan.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/kaddis31