De sträckor som planeras byggas om är markerade i rött.

Ombyggnad av gata, vatten och avlopp för Kabelvägen

Umeå kommun planerar att bygga om Kabelvägen och Mätarvägen under 2023. Entreprenaden startar efter semestern för ombyggnation av gatorna Kabelvägen med start och slut mot Mätarvägen på Västerslätt. Byggnationerna beräknas vara slutförda under sommaren 2024. Detta projekt gör Umeå kommun och Vakin tillsammans.

Kabelvägen har problem med tjälskjutning och avvattning. Gatorna kommer därför att grävas ur, få en ny uppbyggnad och ny asfaltbeläggning. Ett antal ventiler för vatten och avlopp byts ut samt brunnarnas betäckningar.

Byte av vattenledning och servisventiler

I samband med byggnationerna kommer ny vattenledning anläggas och anslutning ske till befintliga servis­ledningar för vatten till några fastigheter utmed Kabelvägen. Detta gäller sträckan från Kabelvägen 4 och förbi nya tankstället. Ledningen kommer att borras så ingen schakt för ledningen ska utföras. Dock grävs schakt­gropar vid inkopplingsställena.

Justering av infarter

För att få till en bra avvattning av gatorna kan gatans höjder ändras jämfört med hur den är idag vilket medför att en del fastighetsinfarter utmed gatan kommer att behöva justeras till den nya höjden. Återställning kommer att ske med det material som det är i uppfarten idag och bekostas av projektet. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare som berörs av detta.

Arbetets påverkan och arbetstider

Arbeten kommer att utföras måndag till fredag mellan klockan 06.30 och 22.00. Undantagsfall kan finnas vid vissa arbetsmoment.

Under ombyggnationen kommer det att uppstå vissa störningar för fastigheter kring Kabelvägen och Mätarvägen, gatan kan stängas av under perioder.  Grävnings- och fyllningsarbetena följs åt och planeras utföras i intervaller längs gatan.

Det kan finnas dagar då det kommer vara svårt att köra bil ända fram till fastigheten men vi kommer göra allt för att det ska bli så små störningar som möjligt.

Besiktningar

I samband med kommande arbeten planeras bland annat schaktning och vibrerande packning. Det kan medföra kännbara vibrationer i byggnader utmed arbetsområdet. På grund av detta har Umeå kommun upprättat en riskanalys. För att kontrollera eventuell inverkan på befintliga byggnader besiktar vi närliggande byggnader under arbetets gång. Vibrationsmätningar sker också under pågående markarbeten. När arbetet med gatorna är slutförda genomförs efterbesiktningar.

Sidan publicerades www.umea.se/kabelvagen