Flottningsdammen och hängbron över Lillån. Nuvarande bro uppfördes uppströms hängbron på 1970-talet. Umeå Flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Flottningsdammen och hängbron över Lillån. Nuvarande bro uppfördes uppströms hängbron på 1970-talet. Umeå Flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

44. Dammen Öhn

Reglerade vattenmängden. Umeå Flottningsförening anlade sitt nya skilje i Lillån år 1915. Det flyttades då från Nyhultet, ovanför Tväråns utlopp på Grisbacka. Ett motiv till flytten var möjligheten att reglera vattenmängden och -hastigheten i den smala älvsfåran. Före vattenkraftsutbyggnaderna i Umeälven var säsongen för skiljet begränsad p g a vår- och fjällflodernas stora vattenmängder. För detta byggdes en damm som stod klar sommaren 1933. Nu finns bara de gjutna landfästena kvar.

Dammbygget var ett stort och spektakulärt projekt: De två landfästena gjöts på plats efter att älvbottnen muddrats. Sex färdiga mellanväggar i betong transporterades på pråm till platsen. En pålkran slog ner de stålbalkar som betongväggarna skulle placeras mellan. Ovanpå dessa lades grov stålräls som bar en travers. Den användes för att bära de stålbalkar som skulle sänkas till botten mellan betongväggarna och på detta sätt dämma upp älven.

Säsongen 1937 sorterades drygt 13 miljoner stockar vid skiljet på Öhn - det högsta antalet någonsin. De sista stockarna passerade dammen i oktober 1980 och under 1981 påbörjades rivningen av regleringsdammen.

Bygget av dammen, hösten 1932. Foto: Umeå Flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

För att effektivisera skiljet infördes tvärsortering 1937, där stockarnas långsidor vändes mot det strömmande vattnet. Foto: Bertil Ekholtz, Umeå Flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Flottning, Västerbotten nr 3/81.

Arkiv
Umeå Flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Övrig källa
Bengt Björkman, Tavelsjö.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades