Behandling av personuppgifter, Mark och exploatering

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, 901 84 Umeå.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att kunna hantera Umeå kommuns försäljning av mark och fastigheter. Rättslig grund är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i 3–10 år. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade obligatoriska uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att sparas i 3–10 år. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering.

Kontakta dataskyddsombudet i Umeå kommun, 901 84 Umeå via brev eller mejla dataskyddsombud@umea.se.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades