Behandling av personuppgifter, Utbildning

För- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå kommun är personuppgifts­ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom deras respektive utbildningsverksamheter i Umeå kommun.

Personuppgifter om barn, elever, personal, vårdnadshavare, annan ansvarig vuxen/god man behandlas inom skol­väsendet i Umeå kommun för att kunna administrera, planera, genomföra och följa upp barns och elevers utbildning. I detta dokument beskrivs ovanstående personuppgiftsansvarigas person­uppgifts­behandlingar inom nämnt område på en övergripande nivå

  • ändamålet med behandlingen
  • vilken behandling som utförs
  • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
  • vilken laglig grund de personuppgiftsansvariga har för behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personuppgiftsbiträden (leverantörer av digitala tjänster som exempelvis lärplattform, elevadministrativt system och digitala läromedel) som nämnderna har person­uppgifts­biträdes­avtal med. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Vem kan du vända dig till?

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig direkt till den person­uppgifts­ansvariga nämnden, utbildningskontoret@umea.se eller via brev till Utbildningskontoret Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.

Om du vill framställa en begäran om registerutdrag eller har frågor gällande personuppgiftsbehandlingar kan du också vända dig till kommunens data­skydds­ombud, dataskyddsombud@umea.se eller eller via brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att gallras enligt våra fastställda gallringsrutiner.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kan du alltid kontakta Umeå kommuns data­skydds­ombud, dataskyddsombud@umea.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet över kommunens personuppgifts­behandling. Det är också dit du ska vända dig om du har klagomål på hur kommunen behandlar dina person­uppgifter. Du kan hitta kontaktuppgifter på myndighetens webbplats www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades