Behandling av personuppgifter, Miljö- och hälsoskydd

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga och, i förekommande fall, fakturera ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att uppfylla lagkrav om att för tillsynsändamål hålla uppdaterade register över kontrollobjekt eller tillsynsobjekt. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för handläggning av ärendet och för kontroll och tillsyn.

Rättslig grund

Gällande hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning enligt miljöbalken eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Gällande livsmedelssäkerhet

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning och för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Detta i enlighet med livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter och EU:s kontrollförordning.

Gällande tobak, tobaksfria nikotinprodukter och handel med vissa receptfria läkemedel

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter eller lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Gällande serveringstillstånd och folköl

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning enligt alkohollagen.

Gällande klagomål och synpunkter

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den handlar om att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. En personuppgift är en information som direkt och indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Personuppgifter som vi behandlar inom Miljö- och hälsoskydd är till exempel namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Uppgifterna sparas genom elektronisk lagring i behörighetsstyrt ärendesystem och de hanteras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel vid överprövning av beslut. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Umeå kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 901 84 Umeå.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig och du kan även begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.

Detta gör du genom att kontakta kommunens dataskyddsombud. Mejla dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades