Graf på tillväxt i befolkningen i Umeå.

Umeå har beredskap i sin planering för fortsatt befolkningstillväxt och ett växande Umeå. Den största delen av tillväxten består av födelseöverskottet och 40 procent av ett positivt flyttnetto.

Tillväxt i Umeå – varför?

År 2008 antog Umeå kommunfullmäktige ett nytt tillväxtmål om att Umeå ska växa till 200 000 invånare senast år 2050. Bakgrunden är att städer konkurrerar med varandra om resurser för tillväxt. Människor och deras nätverk blir allt mer den centrala tillgången. Befolkningsstatistiken visar att städer som samlar över 100 000 invånare oftare föredras framför mindre städer. Stark efterfrågan på boende i större städer antyder att dessa erbjuder rikare mångfald, närhet till information, service, infrastruktur och byggnader. Mångfaldens attraktivitet lockar nya människor att flytta till staden och fler människor ökar köpkraften vilket i sin tur lockar företag att etablera sig. Företag i täta miljöer får fördelar av en stark marknad, tillgång till specialiserade underleverantörer, konsulter och medarbetare.

Större mångfald kan göra staden mindre sårbar och mer anpassningsbar vid förändrade förutsättningar. Även närings­livets sammansättning påverkas på ett tydligt sätt av stadens storlek. I större städer är andelen privat tjänstenäring samt forsknings- och kunskapsintensiva tjänster betydligt större än i mindre orter, som oftare är inriktade mot primär- och kapitalintensiva näringar.

Större städer har även möjlighet att utveckla ett rikt kulturutbud och växande fastighetsvärden. En spiral av positiva återkopplingar skapas vilket leder till fortsatt regional tillväxt.

En bred diskussion om staden är en nödvändig garant mot ensidighet, storskalighet och brist på kvalitet som kan vända tillväxt mot tillbakagång. Invånare måste ges möjligheter till dialog, att bli synliggjorda, att få bidra med sina resurser och nätverk samt uttrycka sig professionellt och på fritiden.

Regional kraftsamling

Umeås tillväxt måste ses i ett regionalt sammanhang. Befolkningen i många norrländska kommuner minskar, vilket också gör att underlaget för viktiga samhällsfunktioner i hela den norra regionen minskar. Norra Sverige behöver en regional motor och ett starkt stadsalternativ för att möta pågående urbanisering. En attraktiv stadsmiljö i en växande region behövs för att fånga upp och balansera befolkningsutvecklingen och därmed generera ett tillräckligt befolknings­underlag för sjukvård, utbildning, arbetsmarknad och välfärd av god kvalitet. Befolkningsutvecklingen behöver kopplas till urbaniseringen och det utbud, den mångfald och de möjligheter som staden bidrar med i människors liv.

Här, i Umeå kommuns översiktsplan, konkretiseras ambitionen om Umeå som Norrlands tillväxtmotor och storstad i norr. Umeås stadsmiljö och dess kvaliteter ska vara höga för att åstadkomma bra livsmiljöer, attraktiva mötesplatser och internationellt starka utvecklingsmiljöer för forskning och näringsliv. Umeå kan axla rollen som storstadsalternativ i norra Sverige och vara den motor som ger kraft och energi till vårt omland som angränsande kommuner, vår landsbygd och regionen som helhet. I tillväxten finns också möjligheter att driva förändring och att skapa nya och mer hållbara alternativ.

Sidan publicerades