Långsiktigt arbete mot ett hållbart samhälle

Grafik som visar på långsidktigt arbete med hållbarhet och vilka händelser som påverkat detta.Förstora bilden

Umeå har ett mångårigt aktivt engagemang i hållbarhetsfrågor. Målet handlar om att utveckla Umeå och växa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Umeås arbete har betydelse inte bara lokalt utan även regionalt och internationellt. Umeå har länge lärt av andra men även tydligt bidragit till andras arbete. Arbetet ligger till grund för de strategier för hållbar tillväxt som presenteras i tidigare avsnitt.

Strategier för hållbar tillväxt visar vägen i framtidsfrågor

Umeå har länge och målmedvetet arbetat med hållbarhetsfrågor. De utvecklingsstrategier som slås fast i Umeås översikts­plan har sin grund i de tidigare principerna i Aalborgåtagandena för hållbar stadsutveckling och visar vägen för framtiden. Aalborgåtagandena var i sin tur en konsekvens av många års samarbete mellan städer där FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 med handlingsplanen Agenda 21.  

Klimatambitioner och nya globala ramverk

Umeå har under åren även parallellt antagit och engagerat sig i flera andra internationella initiativ. Allra mest centralt är kanske de globala hållbarhetsmål som FN antog 2015. De 17 målen skapar ett globalt ramverk och omfattar bland annat mål till 2030 för hållbara städer och samhällen, att bekämpa klimatförändringen och att uppnå jämställdhet. År 2015 enades världen i Paris också om ett globalt klimatavtal. För första gången finns det nu ett internationellt ramverk som omfattar alla nivåer av regeringar, lokalt regionalt, nationellt och internationellt. Dessa överenskommelser delar ansatsen att globala gränsvärden måste respekteras för att säkerställa god livskvalitet för människor i städer, läner, kontinenter och hela planeten. För att nå målen krävs förändringar i form av genomgående samhälleliga trans­formationer, både socialt, kulturellt, ekonomiskt, och tekniskt, som kommer att påverka våra urbana samhällen på många sätt.

Vad vi gör i Umeå spelar roll

Umeå har sedan lång tid arbetat i ord och i handling för att lära av, och även bidra, till andras arbete. För att möta utmaningarna, behöver vi fortsätta att tänka på nya sätt och hitta innovativa vägar, så att Umeås utveckling och tillväxt kan ske med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet med visionen om 200 000 invånare år 2050. Umeå strävar efter att söka hållbara lösningar till nytta för invånarna i våra tätorter och samhällen. Detta kommer att kräva inspiration, medvetandegörande och utbildning, nya idéer, teknisk och social innovation, samt allas aktiva engagemang för att gemensamt säkra vår framtid.  Ett ifrågasättande och problematiserande av traditionella könsmönster till exempel vad gäller hållbara resor är nödvändigt för att skapa ett hållbart samhälle. Vi behöver tillsammans definiera nya vägar in i framtiden. Översiktsplan Umeå kommun utgör en vägvisare för hur vi tillsammans i Umeå kan designa och skapa en sådan transformation, utifrån de samhälleliga förutsättningar vi har i dag och i framtiden.

Sidan publicerades