Flygfoto över tomterna på Virkesvägen i Hörnefors. Tomterna markerade med röd linje.

Hörnefors, Virkesvägen

På Västermalm finns sedan länge en antagen detaljplan från 1982 för fortsatt utbyggnad av småhus i Hörnefors. Utbyggnad har skett i etapper och nu fortsätter kommunen med detta kvarter norr om förskolan Paletten med infart från Långedsvägen. Här har totalt 21 tomter bildats för ny bebyggelse.

Kvartersgatan byggdes 2018/2019 och ska kompletteras med gatstenar och toppskikt/asfalt när större delen av
tomterna är bebyggda med villor.

Många av tomterna är idag såld till kund. Två tomter finns kvar och är reserverade. Kunderna har fått sina bygglov beviljade men tomten säljs då de ska börja bygga. Om någon tomt blir återlämnad kommer den att läggas tillbaka
på denna sida.

Tomtinformation

  • Tomterna fördelas genom "först till kvarn"- principen.
  • Tomtpris: 351 125–372 800 kronor per tomt
  • Tomtyta: 915–1 204 kvadratmeter per tomt
  • Tomterna säljs med byggnadsplikt.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el och bredband. För prisuppgifter måste kontakt tas med varje enskild ledningsägare, det vill säga Vakin, Umeå Energi, UmeNet.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Tomten säljs först efter att ni har fått ert bygglov beviljat.

Läs mer på sidan "Reservation av villatomter"

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området är antagen 1982 och medger fristående eller sammanbyggda småhus i en våning. Källare och inredd vindsvåning kan på vissa specifika tomter tillåtas men avgörs i ett bygglov.

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning är gjord för hela kvarteret. En grundundersökning av den enskilda fastigheten kan dock komma att krävas i samband med bygganmälan.

Att bygga under vintern kan också innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Alla undersökningar bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Reservera en tomt

Alla tomter i kvarteret är i dag fördelade och har fått bygglov beviljat. Tomterna säljs under kommande år i takt med att byggnationer ska påbörjas.

Sidan publicerades www.umea.se/virkesvagen