Reservation av villatomter

Först till kvarn eller lottdragning

Umeå kommun säljer lediga villatomter "först till kvarn" eller genom lottdragning.

Först till kvarn

Detta fördelningssätt används då ett område har fler tomter än vad som efterfrågas, det vill säga lediga tomter ligger annonserade på vår webbsida. För att lämna en reservation väljer du en ledig tomt och fyller i blanketten med dina uppgifter samt fastighetsbeteckning. Du hittar alla tomter på sidan "Lediga villatomter". Om den tomt som ni söker inte finns med i listan betyder det att den är reserverad.

Lottdragning

Detta fördelningssätt används då ett nytt område ska byggas ut eller då efterfrågan är större än tillgången. Kommunen kommer i god tid i förväg att informera om när det finns möjlighet att lämna intresseanmälan inför varje separat nytt område samt om hur lottdragning och tomtreservation går till. Turordningslistan som lottas fram gäller sedan i fyra månader.

Det går tyvärr inte att lämna en intresseanmälan i förväg till dessa nya områden, det vill säga någon tomtkö eller kölista finns inte.

Reservation

Umeå kommun säljer alltid villatomter först efter att ett bygglov beviljats. Innan dess får man en reservation på tomten för att undersöka förutsättningarna för att bygga på den.

 • För att lämna en reservation enligt "Först till kvarn"-principen väljer du en ledig tomt och fyller i blanketten med dina uppgifter samt fastighetsbeteckning. Du hittar tomterna och blankett under varje separat områdessida eller via sidan "Lediga villatomter".
 • När din reservation kommit till oss har vi för avsikt att meddela inom några dagar om ni fått den eller ej. En bekräftelse skickas via mejl och per post kommer information om vilka villkor som gäller. Observera att man inte får hålla på flera reservationer samtidigt. Under semestertider skickas bekräftelse så snart vi har möjlighet.
 • För att få en reservation enligt principen för lottdragning så görs detta i samband med att det släpps nya tomter i ett nytt specifikt område. Man fyller i sina uppgifter i blanketten som finns på den sidan och efter att lottdragning har skett kontaktas varje enskild intressent var för sig och en reservation upprättas.

När du har fått en bekräftelse på din tomtreservation har du tre månader på dig att söka bygglov.

Du ska även

 • kontakta kreditgivare
 • kontakta småhusleverantörer/snickare
 • undersöka förutsättningarna för marken och att bygga på den
 • sist men allra viktigast – ansöka om bygglov.

Om du inte uppfyller dessa villkor inom tre månader förlorar du din rätt till tomten och reservationen. Mejl om förverkan skickas ut för bekräftelse.

Villkor för tomtreservation och köp

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende och för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan, tomtreservationen och köpet vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

 • Endast en anmälan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och samboende.
 • Anmälan är personlig och får inte överlåtas.
 • Samtliga uppgifter om eventuell medsökande ska fyllas i på anmälan. Medsökande får inte läggas till i efter hand.
 • Kommande köpeavtal tecknas med den/dem som har angivits på anmälan.
 • Köparen förbinder sig att inte överlåta fastigheten utan Umeå kommuns medgivande inom två år efter att lagfart för köparen är beviljad.
 • Om reservationen lämnas åter ska detta omgående meddelas via mejl eller brev.

Du som lämnar in intresseanmälan godkänner och är införstådd med dessa villkor.

Viktigt att veta

Om du ångrar dig under reservationstiden och inte längre har för avsikt att bygga på tomten ska du omgående meddela det till Mark och exploatering.

Först när du har fått ditt bygglov beviljat säljer kommunen tomten och vi skriver då ett köpeavtal. När fakturan är betald är du ägare av tomten och får tillträda den. Glöm dock inte att söka lagfart inom tre månader.

Markundersökningar och markarbeten

Exempel på markundersökningar på tomten kan vara att låta utföra en geoteknisk undersökning för att få reda på markförhållandena. Detta för att veta vilken grundläggning som behövs för huset men också för att inte stöta på oplanerade kostnader vid beredning av marken. Det är viktigt att i förväg komma överens med Mark och exploatering om du vill låta utföra en undersökning, detta om du inte än är ägare av marken. Gropar/borrhål ska återställas så att inte risk för skada kan uppstå.

Kontakta alltid bygglovskontoret om du vill ha information om vilken typ av undersökning som kommer att krävas i samband med ditt bygglov.

Markarbeten innebär ett direkt ingrepp i marken, det vill säga att fylla upp eller gräva ur innan grundläggning. Först när du är ägare av tomten får du göra ingrepp i marken. Det är dock viktigt att se till att du har alla tillstånd som behövs för de ingrepp som du vill göra. Innan du har ett beviljat bygglov kan det innebära att ytterligare tillstånd måste sökas, exmpelvis marklov. Kontakta Bygglovskontoret för mer information.

Sidan publicerades