Flygfoto över Bullmark

Bullmark, Tunnbrödsvägen/Slåttervägen

Bullmark är en mindre by med några hundra invånare som ligger 17 kilometer nordväst om Sävar och 25 kilometer
norr om Umeå. Här finns ett fåtal tomter kvar i färdigbyggda och befintliga bostadsområden, Tunnbrödsvägen och Slåttervägen.

Om tomten ni söker inte finns med i listan nedan så betyder det att den är reserverad och kunden håller på att söka bygglov. Det är först då kunden fått bygglov beviljat och tomten ska börja byggas som den i nästa steg säljs. Om
kunden får avslag på sin bygglovsansökan läggs tomten tillbaka i listan här nedan för någon annan att reservera den.

Tomtinformation

  • Tomterna säljs genom "först till kvarn"-principen.
  • Tomtpris: 20 000 kronor per tomt.
  • Tomtyta: 880-1296 kvadratmeter.
  • Tomterna säljs med byggnadsplikt till rabatterat pris.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el
    och bredband. Kontaktuppgifter till de olika bolagen finns under Mer information nedan.
  • Tomterna har andel i gemensamhetsanläggning gällande väg, park, lekplats med mera. Årsavgift för varje tomt meddelas av Bullmarks väg- och samfällighetsförening.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Reservation av villatomter

Vad säger detaljplanen?

Slåttervägen: Detaljplanen för området är antagen 1973 och medger fristående hus i en våning, vind får dock inte inredas.

Tunnbrödsvägen: Detaljplanen för området är antagen 1989 och medger fristående hus i två våningar utan källare,
högst innehållande två lägenheter, garage/förråd. I bostadshuset får vind inte inredas. Högsta byggnadshöjd är sex meter och för garaget/förråd 3,2 meter.

Huvudbyggnaden ska placeras minst två meter från tomtgräns mot gatan och minst 4,5 meter från övriga tomtgränser. Garage och förråd och förråd ska placeras minst två meter från tomtgräns och minst sex meter mellan tomtgräns och garageport.

Gator, grönområden och lekplats sköts av fastighetsägarna i området genom en samfällighetsförening.

Markförhållanden

Marken består i huvudsak av silt (finmo och mjäla) på morän. Silten är ganska fast lagrad i hela området och byggnader bör kunna grundläggas på normalt sätt med sula eller platta.

En specifik grundundersökning av den enskilda fastigheten/tomten kan dock komma att krävas i samband med bygganmälan. Undersökningen bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Att bygga under vintern kan även innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen eller din husbyggare som kan ge ytterligare information inför såna planerade vinterbyggen.

Reservera en tomt

I denna e-tjänst "Reservera en kommunal villatomt" kan du lämna in en reservationsansökan på en kommunal villatomt.

Observera att denna gäller endast för Bullmark.

Sidan publicerades