Behandling av personuppgifter, kamerabevakning av kommunala fastigheter

För din trygghets skull kamerabevakar Umeå kommun delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Bevakningen görs både i brottsförebyggande och brottsbevisande syfte. All kamerabevakningen sker i enlighet med 8, 9 och 19 § i kameraövervakningslagen (SFS 2013:460) samt dataskyddsförordningen (EU-direktiv 2016/679).

Fritidsanläggningar och bad

Fritid använder kameror för att öka säkerheten på fritidsanläggningar och bad, dessa kameror används främst för att i realtid kunna ha uppsikt när allmänheten vistas på skymda delar av en anläggning. Vissa av dessa kameror har inspelat material. Materialet lagras som längst i två månader. Ansvarig för inspelat material är fritidsnämnden.

Skollokaler

Fastighet kamerabevakar vissa skollokaler i syfte att förebygga och förhindra skadegörelse. Kamerorna är riktade mot fasader. Ändamålet är inte att personbevaka, men viss personuppgiftsbehandling kan ske genom att personer vistas i upptagningsområdet. Uppgifterna lagras i högst två månader från inspelningstillfället. Ansvarig för inspelat material är tekniska nämnden.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter

Personuppgiftsansvariga

Fritidsnämnden
Umeå kommun, Fritid
090-16 10 00 (växel)
umea.fritid@umea.se

Tekniska nämnden
Umeå kommun, Fastighet
090-16 10 00 (växel)
fastighet@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/kamerabevakning