Jämställdhet

Umeå kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Du ska som boende i Umeå kunna förvänta dig att servicen ska vara lika god och fungera lika bra oavsett om du är kvinna eller man. Umeås invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun för att skapa en jämnare fördelning av makt och resurser.

Kön, makt och politik – jubileumsskrift

Jubileumsskrift, framsida

Umeå kommun har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor på ett strategiskt och banbrytande sätt. Arbetet har bedrivits både genom jämställdhetsintegrering och med särskilda satsningar för att synliggöra och problematisera, omformulera problembeskriv­ningar och bredda analysen - allt med ambitionen att skapa ett jämställt Umeå där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

2019 firades 30 år av arbete för ett jämställt Umeå. För att uppmärksamma det jubileet publicerades en skrift med historiska tillbakablickar och nedslag i konkreta exempel från verksamheter.

Jämställdhet är ett aktivt val, något som görs. Vi hoppas att denna berättelse också kan vara inspirerande till det fortsatta arbetet för ett samhälle fritt från stereotyper, sexism och homofobi. Vi vill inspirera till nya och viktiga politiska beslut för att fortsätta bygga ett jämställt samhälle.

Kön, makt och politik, Trettio år av jämställdhetsarbete i Umeå kommun , 8.6 MB.
(pdf, 8 MB)

Sidan publicerades www.umea.se/jamstalldhet