Förorenade områden och byggnader

Historiska och pågående verksamheter har ibland orsakat spridning av olika typer av föroreningar till naturen. Ofta har det skett långt innan miljöriskerna var kända och när det saknades miljölagstiftning. Det är inte alltid det finns någon ansvarig kvar. Föroreningarna riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Vanliga föroreningar är tungmetaller, PCB, dioxiner och oljor. Exempel på förorenande branscher är verkstäder, sågverk med träimpregnering, kemtvättar och deponier.

Informera om misstänkta föroreningar

Om du som fastighetsägare, verksamhetsutövare eller entreprenör stöter på eller får kännedom om en misstänkt förorening är du skyldig att genast informera Miljö- och hälsoskydd om det.

En anmälan om misstänkt eller påträffad förorening kan göras via mejl till miljoochhalsoskydd@umea.se eller om det är bråttom – ring Umeå kommuns växel 090-16 10 00 och be att få tala med en miljöinspektör.

Miljö- och hälsoskydd gör sedan bedömningen om föroreningen behöver undersökas eller åtgärdas.

Anmälan om påträffad förorening bör innehålla följande uppgifter

  • uppgifter om platsen (adress, fastighetsbeteckning och markanvändning)
  • uppgifter om föroreningen (tecken på förorening, eventuellt misstänkt orsak, utbredning)
  • spridningsrisker
  • skyddsåtgärder för att begränsa spridning
  • kontaktuppgifter till uppgiftslämnare

Anmäla sanering

Sanering och grävning i förorenade områden är miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljö- och hälsoskydds­nämnden. Anmälan om avhjälpandeåtgärder och anmälan om grävning i förorenad jord ska inkomma till Miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan arbetena påbörjas.

Information om anmälan och vad den bör innehålla Öppnas i nytt fönster.

Undersökning av föroreningar kan också vara anmälningspliktiga. Därför bör du alltid kontakta Miljö- och hälsoskydd via miljoochhalsoskydd@umea.se innan undersökning och provtagning.

Efter anmälan inkommit skickar miljö- och hälsoskyddsnämnden ett svar på anmälan i form av ett föreläggande om försiktighetsåtgärder. Ett krav som ingår är att saneringen ska redovisas med en slutrapport efter genomförda åtgärder.

Sidan publicerades www.umea.se/fororenadeomraden