Mark, sten och grus

Även du som privatperson kan ägna dig åt åtgärder som bedöms som miljöfarlig verksamhet, exempelvis upplag och utfyllnader.

Anmälningsplikt

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det blir över vid ett vägbygge, lednings­grävning och så vidare. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till Miljö- och hälsoskydd.

När ska man anmäla?

Det kan vara svårt att avgöra när anmälan krävs då det är risken för förorening som avgör. Även om massorna är fria från föroreningar kan de förorena genom damning eller grumling av vattendrag. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.

Regler

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till Miljö- och hälsoskydd.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, strandskyddsdispens och/eller samråd med Länsstyrelsen angående förändring av naturmiljön.
  • I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för schaktning och liknande.
Sidan publicerades