Köldmedier

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet (klorfluorkarboner, CFC, och klorerade fluorkolväten, HCFC) och påverkar klimatet negativt (CFC, HCFC och vätefluorkolföreningar, HFC). För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation/konvertering av kyl- och värme­pump­aggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

Bestämmelser om hantering av köldmedier och kyl-, frys- och värmepumpanläggningar finns bland annat i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer, krävs information (anmälan) till tillsynsmyndigheten. Informationen ska lämnas in i god tid före installation eller konvertering. Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet. I samband med installation/uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter HFC eller mer ska installationskontroll genomföras.

Årlig kontroll och rapportering

Den som ansvarar för aggregat (operatören) som innehåller köldmedium (HFC) ska låta utföra en återkommande kontroll minst en gång per år. Aggregat med mindre än tre kg fyllnadsmängd har sedan tidigare ej omfattats av kontrollkraven. Observara dock att utrustning med mindre än tre kilogram men mer än fem ton koldioxid­ekvivalenter (till exempel R404A) från och med 1 januari 2017 har krav på periodisk läckagekontroll. Resultatet av läcksökning, service­åtgärder och kontroll ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, om den sammanlagda köldmedie­mängden i anläggningen uppgår till minst 10 kilogram (vid rapportering för 2017 och framåt gäller 14 ton koldioxid­ekvivalenter). Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med.

Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari – 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. I årsrapporten ska operatören bland annat fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta. Tillsynsmyndigheten ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars. Årsrapporten skickas till miljoochhalsoskydd@umea.se eller till Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå.

Läckagekontroll

Nya EU-bestämmelser gäller från och med 1 januari 2015:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Journalföring

För varje aggregat ska operatören föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier et cetera. Det ska framgå av journalen vem som genomfört åtgärderna. Journalen förvaras tillgänglig vid maskinen.

Utrustning

På varje aggregat ska det finnas märkning där det framgår vilken köldmediemängd och köldmedietyp som finns i maskinen. Drift- och skötselinstruktioner förvaras tillgängliga vid maskinen.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag och kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar lämnas sedan in till tillsyns­myndigheten. Viktiga uppgifter i skrotningsintyget är bland annat skrotnings­datum, beteckning på det skrotade aggregatet, namn på det företag som tömt aggregatet, köldmediemängd som tömts, namn på det företag som tagit hand om det uttjänta aggregatet. Skrotningsuppgifterna kan skickas in till miljoochhalsoskydd@umea.se

Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift. De sanktionsavgifter som kan drabba operatören till kyl- och värmepumpanläggningar är bland annat: 

Sanktionsavgifter för olika överträdelser

Inte genomföra återkommande läckagekontroll inom föreskrivet kontrollintervall: 5 000 kronor

Inte genomföra installationskontroll: 5 000 kronor

Låta bli att informera om installation eller konvertering av utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter f-gaser eller mer: 5 000 kronor

Inte i tid lämna in årlig rapportering: 1 000 kronor

Sidan publicerades