Trafikbuller

Buller är oönskat ljud och man kan uttrycka det så att det bullrar när någon upplever sig störd av ljudet. Däremot kan inte allt buller åtgärdas med stöd av miljöbalken. När det gäller trafikbuller så finns det riktvärden för ljudnivån utomhus som ligger till grund för bedömningen av när åtgärder behöver vidtas. Bedömningen görs främst utifrån bullerberäkningar.

Ljudnivån från trafiken vid ett bostadshus beror bland annat på hur många fordon som passerar på vägen och hur långt ifrån vägen huset ligger. Generellt krävs det en betydande trafikmängd under en stor del av dygnet för att den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån ska bli så hög att väghållaren behöver vidta en åtgärd.

Om du störs av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta väghållaren. I Umeå kommun är det Gator och parker som är väghållare för de kommunala vägarna. Trafikverket är väghållare för E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364 och Holmsundsvägen (delen Tegelbruksvägen–Korsvägen).

Kommunala vägar

Det finns möjlighet att söka bullerskyddsbidrag hos kommunen med anledning av buller från kommunala gator. Via länken "Bullerskyddsbidrag" i menyn kan du läsa mer om bidraget. Det är Gator och parker som handlägger bullerskyddsbidraget. Bidraget omfattar fönsteråtgärder och byte av uteluftdon/ventilationsdon.

Kontakt Gator och parker:

090-16 10 00 (kommunens växel) eller gatorochparker@umea.se

Anmäl trafikbuller via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl trafikbuller via app Länk till annan webbplats.

Statliga vägar

Trafikverket har en e-tjänst för förfrågan om bullerutredning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller ditt ärende buller i ett pågående ombyggnadsprojekt kan du höra av dig direkt till projektet. Här kan du hitta Trafikverkets projekt:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/ Länk till annan webbplats.

Kontakt Trafikverket:

0771-921 921 eller via kontaktformulär på www.trafikverket.se

Om du inte får hjälp av väghållaren kan du kontakta miljö- och hälsoskydd. Använd då gärna
e-tjänsten som du hittar nedan.

Sidan publicerades