Kvalitetsarbete äldreomsorgen

För en god kvalitet i verksamheterna är en utgångspunkt att tillgodose brukarens behov på ett respektfullt och rätts­säkert sätt. Socialtjänstens verksamhetsidé är att i närhet och i samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Med stöd av de sociala nämndernas ledningsystem för kvalitet som vilar på socialstyrelsens föreskrifter ska systematiskt och målmedvetet kvalitetsarbete bedrivas.

Brukarundersökningar

Syftet med brukarundersökningar är att fånga brukarnas upplevelser av det stöd och den omsorg som de sociala nämnderna ansvarar för, att bidra till verksamhets­utveckling och stödja ett brukarnära kvalitetsarbete. Brukar­under­sökningarna vilar på åtta kvalitetsindikatorer; bemötande, kompetens, tillgänglighet, tydlighet, självbestämmande, delaktighet, meningsfull tillvaro och kontinuitet.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen samlar årligen in uppgifter angående kvaliteten på alla svenska kommuners äldreboenden och hos hemtjänstutförare.

Läs resultatet av socialstyrelsens rikstäckande undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.socialstyrelsen.se)

Deklarationer som förtydligar servicenivån

Umeå kommun arbetar bland annat med kvalitetsdeklarationer för att hålla hög nivå på den service och omsorg som utförs.

Deklarationen innebär att vi utlovar en viss kvalitet på servicen inom en tjänst. I deklarationen redovisar vi vad du har rätt att förvänta dig av oss.

Läs mer: Kvalitetsdeklarationer, socialtjänsten i Umeå kommun

Värdighetsgarantier inom äldreomsorg

Socialtjänstlagen, som är lagen som reglerar äldreomsorgen, fick 2011 ett tillägg som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Umeå kommun har i linje med regeringens tillägg beslutat om värdighets­garantier för hemtjänst, dagverksamhet, korttidsverksamhet och särskilda boenden. De beskriver vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Garantierna är löften och handlar om något utöver dina rättigheter enligt gällande lag och föreskrifter. Värdighets­garantierna är inskrivna i de olika verksamheternas kvalitetsdeklarationer.

Bakgrunden till tillägget är att regeringen anser att det behövs ett skifte i synen på äldre personer och åldrandet. Äldre personer ska så långt som det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges.

Sidan publicerades