Certifieringar

Umeå kommun är till stora delar ISO-certifierade inom kvalitet och ett antal verksamheter är också ISO-certifierade inom miljö, arbetsmiljö eller energi. Arbetet med att kvalitetscertifiera sig har pågått under ganska många år. Redan i slutet av 1990-talet erhöll Fastighet sitt första ISO 9001-certifikat – läs mer om certifieringen längre ner. Det är väldigt få kommuner, om någon, av vår storlek som är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Vi bedriver ett aktivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. För att lyckas med det krävs en styrning genom ett lednings­system. Systemet är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna och ställer även krav på systematik och ständig förbättring så att vi uppfyller politikens direktiv och våra kunders och medborgares krav. Viktigt är att ledningssystemet ska vara utformat utifrån varje verksamhets specifika behov. Just verksamhetens specifika behov är också grunden till att vi inom Umeå kommun har valt att jobba med kvalitet och ledningssystem på lite olika sätt.

Olika typer av ledningssystem

Socialstyrelsens krav på ledningssystem

Ledningssystemet utgår från Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9, "Ledningssystem för systematiskt kvalitets­arbete". Föreskriften omfattar HSL, LSS och SoL och gäller all verksamhet inom området Vård och omsorg i Umeå kommun. Syftet med ledningssystemet är att ge stöd och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i de insatser och det stöd verksamheten ansvarar för.

Stöd- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen arbetar efter Socialstyrelsens föreskrift.

Äldreomsorgsförvaltningens arbete

Stöd och omsorgs arbete

Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skol­enhets­nivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Certifiering enligt ISO 9001-standard

Stadsledningskontoret, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fritidsförvaltningen- och Kulturförvaltningen samt Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen har valt att arbeta mot ett kvalitets­lednings­system som bygger på ISO 9001 standarden. Dessa verksamheter verkar inom Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Gymnasie- och vuxennämnden, Kommunstyrelsen, Kulturnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden samt Umeåregionens räddningsnämnd.

En standard är en systematisk checklista som säkerställer att man gör rätt saker, i rätt tid och i rätt ordning.

Kvalitet enligt ISO

Kvalitetsarbetet innebär att vi genom ständiga förbättringar vill utveckla vår verksamhet till en framgångsrik organisation så att våra kunder och beställare blir nöjda med den service vi tillhandahåller. Ledningssystemet har utvecklats för att leda oss mot förbättrad prestationsförmåga och effektivt utnyttjande av våra resurser med nöjdare kunder som resultat.

Arbetet med att kvalitetscertifiera sig har pågått under ganska många år. Redan i slutet av 1990-talet erhöll Fastighet sitt första ISO 9001-certifikat.

Definition av kvalitet

En organisation som fokuserar på kvalitet främjar en kultur där beteenden, attityder, aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att organisationen uppfyller behov och förväntningar hos kunder och andra relevanta intressenter.

Ledningsprinciper vi arbetar efter

Kundfokus – Primärt fokus för kvalitetsledning är att uppfylla kundkrav och att sträva efter att överträffa kunders förväntningar.

Ledarskap – Ledare på alla nivåer skapar samsyn i fråga om organisationens syfte och inriktning och ger förutsättningar så att personalen blir engagerad i att nå organisationens kvalitetsmål.

Medarbetarnas engagemang – Kompetenta och engagerade medarbetare med befogenheter, på alla nivåer inom organisationen, är viktiga för att förbättra organisationens förmåga att skapa och leverera mervärde.

Processinriktning – Stabila och förutsägbara resultat uppnås mer effektivt när verksamheten uppfattas och hanteras som samverkande processer vilka fungerar som ett sammanhängande system.

Förbättring – Framgångsrika organisationer fokuserar ständigt på förbättring.

Faktabaserade beslut – Det är mer sannolikt att beslut baserade på analys och utvärdering av data och information leder till önskade resultat.

Relationshantering – Organisationer som vill nå hållbar framgång hanterar sina relationer med intressenter väl, exempelvis med leverantörer.

Certifiering mot andra ISO-standarder

Ett antal av ovanstående verksamheter har även valt att certifiera sig mot standarden för Miljöledning (ISO 14001), Arbetsmiljöledning (ISO 45001) samt Energiledning (ISO 50001).

Miljöcertifiering ISO 14001:2015

Umeå kommun har ett certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven i standarden ISO 14001:2015, Miljö­lednings­system – Krav och vägledning. Det gäller i dag för verksamheterna Fastighet, Måltids­service samt Städ- och verksamhetsservice.

Systemet ställer krav på systematisk och ständig förbättring i form av minskad miljöpåverkan och förbättrad miljö­prestanda.

Arbetsmiljöcertifiering ISO 45001:2018

Umeå kommun har ett certifierat arbetsmiljöledningssystem som uppfyller kraven i standarden ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljökrav. Det gäller i dag för verksamheterna Fritid, Fastighet samt Städ- och verksamhets­service.

Systemet ställer krav på systematisk och ständig förbättring i form av att förebygga ohälsa och förbättrad arbetsmiljö­prestanda.

Energicertifiering ISO 50001:2018

Umeå kommun har ett certifierat energiledningssystem som uppfyller kraven i standarden ISO 50001:2011 – Energi­ledningssystem – Krav med vägledning för användning. Det gäller i dag för Fastighet och ställer krav på systematik och ständig förbättring i form av minskad energianvändning och förbättrad energiprestanda.

Sidan publicerades