Ledningssystem

Kommunen bedriver ett aktivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. För att lyckas med det krävs styrning genom ett lednings­system. Systemet är en hjälp att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna och ställer även krav på systematik och ständig förbättring så att vi uppfyller politikens direktiv och våra kunders och medborgares krav. Ledningssystemet ska vara utformat utifrån varje verksamhets specifika behov och det är också grundern till att vi har valt att jobba med kvalitet och ledningssystem på lite olika sätt i kommunen.

Umeå kommun har till stora delar och under många år varit ISO-certifierade när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men valde under hösten 2023 att inte förnya ISO-certifikaten. Det är med undantag för verksamheterna Arbetsmarknad och integration som kvarstår som ISO 9001-certifierad och Fastighet som behåller ISO 50001-certifieringen för sitt energiledningssystem.

Olika typer av ledningssystem

Socialstyrelsens krav på ledningssystem

Ledningssystemet utgår från Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9, "Ledningssystem för systematiskt kvalitets­arbete". Föreskriften omfattar HSL, LSS och SoL och gäller all verksamhet inom området vård och omsorg i Umeå kommun. Ledningssystemet ska ge stöd och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i insatser och stöd verksamheten ansvarar för.

Stöd- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen arbetar efter Socialstyrelsens föreskrift.

Äldreomsorgsförvaltningens arbete

Stöd och omsorgs arbete

Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skol­enhets­nivå. Det ska säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete i för- och grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Certifiering enligt ISO 9001-standard

En standard är en systematisk checklista som säkerställer att man gör rätt saker, i rätt tid och i rätt ordning. En organisation som fokuserar på kvalitet främjar en kultur där beteenden, attityder, aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att organisationen uppfyller behov och förväntningar hos kunder och andra relevanta intressenter.

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen har valt att arbeta mot ett kvalitets­lednings­system som bygger på ISO 9001-standarden.

Energicertifiering enligt ISO 50001:2018

Umeå kommun har ett certifierat energiledningssystem som uppfyller kraven i standarden ISO 50001:2011 – energi­ledningssystem – krav med vägledning för användning. Det gäller i dag för verksamheten Fastighet och ställer krav på systematik och ständig förbättring i form av minskad energianvändning och förbättrad energiprestanda.

Sidan publicerades